زندگی مثل دوچرخه سواری می مونه …
واسه حفظ تعادلت همیشه باید در حرکت باشی …