سخنرانی های علمی دانشکده فیزیک

۰۵ خرداد ۱۳۹۴ ۱۱
دکتر جسور
دکتر عجب شیرزاده
دکتر مصلحی فرد
دکتر سبحانیان
دکتر اصلی بیگی
دکتر رضایی کرامتی
دکتر شاه رسایی
دکتر صفری
دکتر مصلحی فرد2
دکتر رضائی
دکتر عزتی