عکسهای ورزشی

۲۶ مهر ۱۳۹۴ ۴
تیم بسکتبال دانشجویان فیزیک  مقام دوم مسابقات دانشجویی
تیم بسکتبال دانشجویان
فوتبال چمنی اساتید و دانشجویان 1
فوتبال چمنی اساتید و دانشجویان 2