لیست پایان نامه ها

ردی‍ف‌ پ‍دی‍د آورن‍ده‌ ع‍ن‍وان‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ س‍ال‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‌ ش‍م‍اره‌ راه‍ن‍م‍ا رش‍ت‍ه‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌
۱ آخ‍ون‍دی‌ خ‍ض‍رآب‍اد،م‍ح‍م‍دزاده‌ ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌ س‍ازی‌ آش‍ک‍ارس‍ازدم‍ای‌ م‍ح‍ی‍ط ف‍وت‍ورس‍ان‍اووف‍ت‍وال‍ک‍ت‍روم‍غ‍ن‍اطی‍س‌ HgCdTe دان‍ش‍گ‍اه‍ع‌ ت‍ب‍ری‍ز ۱۳۸۲ ‭پ۱۷۴ ف‍ی‍زی‍ک‌
۲ آدای‍ی‌ ،ف‍رزی‍ن‌ ب‍ررس‍ی‌ ف‍ع‍ال‍ی‍ت‌ ه‍ای‌ ک‍روم‍وس‍ف‍ری‌ س‍ت‍اره‌ دو ت‍ای‍ی‌ XYUMa دان‍ش‍ک‍ده‌ ف‍ی‍زی‍ک‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ب‍ری‍ز ۱۳۸۰ ‭پ۱۱۵ ف‍ی‍زی‍ک‌ ن‍ظری‌ و اخ‍ت‍ر ف‍ی‍زی‍ک‌
۳ آذرن‍گ‌، م‍ج‍ی‍د ب‍ررس‍ی‌ خ‍واص‌ ت‍راب‍ردی‌ ت‍رک‍ی‍ب‌ ]PbTe] 1-X ]InGaTe2] X دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ب‍ری‍ز ۱۳۷۵ ‭پ۵۲ ف‍ی‍زی‍ک‌
۴ آذرون‍د، ب‍ه‍اره‌ ب‍ررس‍ی‌ ک‍م‍ی‌ و ک‍ی‍ف‍ی‌ رادی‍وای‍زوت‍وپ‍ه‍ای‌ م‍وج‍ود در آب‌ و خ‍اک‌ م‍ن‍طق‍ه‌ اه‍ر دان‍ش‍ک‍ده‌ ف‍ی‍زی‍ک‌ ۱۳۸۴ ‭پ۲۳۲ ف‍ی‍زی‍ک‌ ه‍س‍ت‍ه‌ ای‌
۵ آذری‌ ن‍ج‍ف‌ آب‍ادی‌، ح‍ام‍د ب‍ررس‍ی‌ پ‍رام‍ت‍ره‍ای‌ آش‍ک‍ارس‍از م‍ادون‌ ق‍رم‍ز م‍ی‍ک‍روب‍ال‍وم‍ت‍ر دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ب‍ری‍ز ۱۳۸۹ ‭پ ۴۳۷ ف‍ی‍زی‍ک‌ گ‍رای‍ش‌ ف‍وت‍ون‍ی‍ک‌
۶ آری‍اپ‍ور، ش‍ه‍رام‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ از پ‍س‌ پ‍راک‍ن‍دگ‍ی‌ اش‍ع‍ه‌ ب‍ت‍ا ب‍رای‌ ان‍دازه‌ گ‍ی‍ری‌ ض‍خ‍ام‍ت‌ لای‍ه‌ ه‍ای‌ ن‍ازک‌ ت‍ب‍ری‍ز ب‍ه‍م‍ن‌۹۲ ‭پ۵۷۹ ف‍ی‍زی‍ک‌
۷ آق‍ام‍ال‍ی‌ س‍ل‍طان‍ی‌ ، ع‍ل‍ی‌ ت‍ون‍ل‌ زن‍ی‌ در س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ دوچ‍اه‍ی‌ ت‍زوی‍ج‌ ش‍ده‌ ب‍ه‌ م‍ح‍ی‍ط ات‍لاف‍ی‌ ب‍وزون‍ی‌ ت‍ب‍ری‍ز ۱۳۶۹ ‭پ۱۲ ف‍ی‍زی‍ک‌
۸ آق‍ا م‍ی‍ری‌، س‍ی‍ده‌ ص‍غ‍ری‌ ح‍ل‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌ و ع‍ددی‌ ه‍ام‍ی‍ل‍ت‍ون‍ی‍ن‌ ب‍وه‍ر ب‍رای‌ ه‍س‍ت‍ه‌ ه‍ای‌ س‍ن‍گ‍ی‍ن‌ ب‍ا پ‍ت‍ان‍س‍ی‍ل‌ ه‍ای‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ دان‍ش‍ک‍ده‌ ف‍ی‍زی‍ک‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ب‍ری‍ز ۱۳۸۹ ‭پ۴۰۲ ف‍ی‍زی‍ک‌ ه‍س‍ت‍ه‌ ای‌
۹ آق‍ای‍ارق‍ره‌ ب‍اغ‌ ، ک‍وروش‌ ب‍ن‍اس‍ازی‌ ش‍اه‍ده‍ای‌ دره‍م‌ ت‍ن‍ی‍دگ‍ی‌ غ‍ی‍ر خ‍طی‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌ س‍ازی‌ م‍ح‍دب‌ دان‍ش‍ک‍ده‌ ف‍ی‍زی‍ک‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ب‍ری‍ز ۸۹ ‭پ۳۹۲ ف‍ی‍زی‌ ن‍ظری‌
۱۰ آق‍ای‍اری‌،اب‍راه‍ی‍م‌ ف‍ی‍ب‍ره‍ای‌ ن‍وری‌ م‍ب‍ت‍ن‍ی‌ ب‍ر ب‍ل‍وره‍ای‌ ف‍ت‍ون‍ی‍ک‍ی‌ وت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ پ‍اش‍ن‍دگ‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ب‍ری‍ز ۱۳۸۶ ‭پ۲۷۷ ف‍ی‍زی‍ک‌ ف‍ون‍ی‍ک‌
۱۱ آه‍ن‍گ‍رزاده‌ م‍ارالان‍ی‌،ع‍ل‍ی‍رض‍ا س‍ن‍ت‍زورش‍دت‍ک‌ ب‍ل‍ورPb Se ب‍روش‌ ب‍ری‍ج‍م‍ن‌ وب‍ررس‍ی‌ ب‍رخ‍ی‌ خ‍واص‌ ف‍ی‍زی‍ک‍ی‌ آن‌ ت‍ب‍ری‍ز ۱۳۷۸ ‭پ۸۴ ف‍ی‍زی‍ک‌
۱۲ اب‍راه‍ی‍م‍ی‌ اردی‌، خ‍دی‍ج‍ه‌ ب‍ررس‍ی‌ ب‍رخ‍ی‌ خ‍واص‌ ن‍وری‌، ال‍ک‍ت‍ری‍ک‍ی‌ و س‍اخ‍ت‍اری‌ لای‍ه‌ ه‍ای‌ ن‍ازک‌ دی‌ اک‍س‍ی‍د ق‍ل‍ع‌ آلای‍ی‍ده‌ ب‍ا آل‍وم‍ی‍ن‍ی‍وم‌ ت‍ه‍ی‍ه‌ ش‍ده‌ ب‍ه‌ روش‌ ب‍م‍ب‍اران‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ب‍ری‍ز ۱۳۹۱ ‭م پ۵۲۴ ج‍ام‍د و ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌
۱۳ اب‍راه‍ی‍م‍ی‌ ح‍ام‍د،زه‍را م‍طال‍ع‍ه‌ خ‍واص‌ دی‌ ال‍ک‍ت‍ری‍ک‍ی‌ و ت‍رم‍ودی‍ن‍ام‍ی‍ک‍ی‌ ت‍ع‍دادی‌ از ب‍ل‍وره‍ای‌ م‍ای‍ع‌ خ‍ان‍واده‌ ت‍ی‍وس‍ی‍ان‍ات‌ دان‍ش‍ک‍ده‌ ف‍ی‍زی‍ک‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ب‍ری‍ز ۱۳۸۹ ‭پ۴۰۶ ف‍ی‍زی‍ک‌ ات‍م‍ی‌ و م‍ول‍ک‍ول‍ی‌ ل‍ی‍زر
۱۴ اب‍راه‍ی‍م‍ی‌ ، م‍ه‍رداد ت‍ع‍ی‍ن‌ م‍ی‍زان‌ ان‍درک‍ش‌ ش‍ک‍اف‍ت‌ و م‍ی‍زان‌ واپ‍اش‍ی‌ ذرات‌ آل‍ف‍ا در اوران‍ی‍وم‌ طب‍ی‍ع‍ی‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از روش‌ آش‍ک‍ارس‍ازی‌ ح‍ال‍ت‌ ج‍ام‍د ssntd دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ب‍ری‍ز آب‍ان‌۹۲ ‭پ۵۵۹ ف‍ی‍زی‍ک‌
۱۵ اب‍راه‍ی‍م‍ی‌، ن‍اص‍ر ب‍ررس‍ی‌ و ان‍دازه‌ گ‍ی‍ری‌ ظرف‍ی‍ت‌ خ‍ازن‌ پ‍ی‍ون‍د Pn در ب‍ای‍اس‌ م‍ع‍ک‍وس‌ دان‍ش‍ک‍ده‌ ف‍ی‍زی‍ک‌ ۱۳۸۴ ‭پ۲۱۶ گ‍رای‍ش‌ ح‍ال‍ت‌ ج‍ام‍د و ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌
۱۶ اب‍ری‌، اف‍س‍ان‍ه‌ ب‍ررس‍ی‌ ت‍ش‍ک‍ی‍ل‌ س‍اخ‍ت‍ار در م‍دل‌ م‍ون‍د غ‍ی‍رک‍روی‌ ت‍ب‍ری‍ز ب‍ه‍م‍ن‌۹۲ ‭پ۵۸۰ ف‍ی‍زی‍ک‌
۱۷ اب‍وال‍ح‍س‍ن‍ی‌ ن‍ی‍ازی‌ ، ام‍ی‍ر م‍طال‍ع‍ه‌ ن‍ظری‌ ن‍ق‍ص‌ در ب‍ل‍وره‍ای‌ ف‍وت‍ون‍ی‌ دو ب‍ع‍دی‌ دان‍ش‍ک‍ده‌ ف‍ی‍زی‍ک‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ب‍ری‍ز ۸۷ ‭پ۳۵۳ ح‍ال‍ت‌ ج‍ام‍د وال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌
۱۸ اب‍ی‍ض‍ی‌ ک‍ل‍ه‍ر، ن‍ی‍ر ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ ت‍ج‍رب‍ی‌ ت‍وزی‍ع‌ دم‍ای‍ی‌ واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ زم‍ان‌ در م‍ی‍ل‍ه‌ ل‍ی‍زری‌ ی‍ک‌ ل‍ی‍زرت‍پ‍ی‌ Nd: YAG ت‍ح‍ت‌ دم‍ش‌ ع‍رض‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ب‍ری‍ز ۱۳۹۰ ‭پ۴۸۲ ف‍ی‍زی‍ک‌-ات‍م‍ی‌ وم‍ول‍ک‍ول‍ی‌
۱۹ اح‍د پ‍ور ک‍ل‍خ‍وران‌ ،ص‍دی‍ف‌ م‍طال‍ع‍ه‌ آن‍ف‍ورم‍ات‍ی‍ک‌ س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ دی‍ن‍ام‍ک‍ی‌ ن‍ظی‍ر ن‍گ‍اش‍ت‌ ه‍ای‌ ی‍ک‌ ب‍ع‍دی‌ و ک‍ار ب‍رد آن‍ه‍ا دان‍ش‍ک‍ده‌ ف‍ی‍زی‍ک‌ ۱۳۸۵ ‭پ۲۶۴ ف‍ی‍زی‍ک‌
۲۰ اح‍دپ‍ورک‍ل‍خ‍وری‌، ص‍دی‍ف‌ ب‍ررس‍ی‌ ت‍ئ‍وری‌ م‍ی‍ک‍روس‍ک‍پ‍ی‌ اب‍رش‍اره‌ ی‌ He داش‍ک‍ده‌ ف‍ی‍زی‍ک‌ ۱۳۷۳ ‭پ۳۳ ف‍ی‍زی‍ک‌
۲۱ اح‍دی‌،ام‍ی‍ر م‍ح‍م‍د م‍ع‍ی‍ار غ‍لاف‌ ب‍وه‍م‌ و دولای‍ه‌ه‍ا در پ‍لاس‍م‍ا ه‍ای‌ چ‍ن‍د ن‍وع‍ی‌ دان‍ش‍ک‍ده‌ ف‍ی‍زی‍ک‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ب‍ری‍ز ۱۳۸۲ ‭پ۱۵۷ ف‍ی‍زی‍ک‌ ات‍م‍ی‌ و م‍ول‍ک‍ول‍ی‌
۲۲ اح‍س‍ان‍ی‌ ام‍ری‌،س‍ی‍دح‍س‍ن‌ ب‍ررس‍ی‌ دوش‍ک‍س‍ت‍ی‌ ال‍ق‍ای‍ی‌ ت‍وس‍ط ل‍ی‍زرروی‌ ف‍ی‍ل‍م‌ پ‍ل‍ی‍م‍ری‌ پ‍ل‍ی‌ م‍ت‍ی‍ل‌ م‍ت‍اک‍ری‍لات‌ آلای‍ی‍ده‌ ش‍ده‌ب‍ارن‍گ‍ی‍ن‍ه‌ دی‍س‍پ‍رس‌ ق‍رم‍ز۱ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ب‍ری‍ز ۱۳۷۸ ‭پ۸۵ ف‍ی‍زی‍ک‌
۲۳ اح‍م‍دپ‍ورم‍ن‍ظم‌، م‍ح‍م‍درض‍ا پ‍ی‍ش‍ن‍ه‍اد ن‍ظر م‍ح‍ی‍طه‍ای‌ م‍ن‍اس‍ب‌ ج‍ه‍ت‌ ت‍ول‍ی‍د ح‍الات‌ غ‍ی‍ر ک‍لاس‍ی‍ک‍ی‌ دان‍ش‍ک‍ده‌ ف‍ی‍زی‍ک‌ ۱۳۸۰ ‭پ۱۱۲ گ‍رای‍ش‌ ات‍م‍ی‌ و م‍ول‍ک‍ول‍ی‌
۲۴ اح‍م‍دع‍ل‍ی‌ پ‍ورم‍س‍ج‍دی‌،ن‍اه‍ی‍د ب‍ررس‍ی‌ ن‍ظری‌ پ‍دی‍ده‌چ‍گ‍ال‍ش‌ ب‍وز-ان‍ش‍ت‍ی‍ن‌ (B.E.C) دری‍ک‌ ودوب‍ع‍ددرح‍ض‍ورم‍ی‍دان‍ه‍ای‌ خ‍ارج‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ب‍ری‍ز ۱۳۷۸ ‭پ۹۶ ف‍ی‍زی‍ک‌
۲۵ اح‍م‍دی‌،ال‍ن‍از ب‍ررس‍ی‌ آش‍ک‍ار س‍از م‍اوراء ب‍ن‍ف‍ش‌ خ‍ورش‍ی‍دک‍وری‌ س‍اخ‍ت‍ار P-i-n ب‍ر م‍ب‍ن‍ای‌ ALGAN دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ب‍ری‍ز ۱۳۸۵ ‭پ۲۷۴ ف‍ی‍زی‍ک‌
۲۶ اح‍م‍دی‌، ح‍م‍ی‍د ک‍پ‍ی‌ س‍ازی‌ ک‍وان‍ت‍وم‍ی‌ Quantum Cloning دان‍ش‍ک‍ده‌ ف‍ی‍زی‍ک‌ ۱۳۸۱ ‭پ۱۴۱ ف‍ی‍زی‍ک‌ ن‍ظری‌
۲۷ اح‍م‍دی‌ داران‍ی‌،ش‍ه‍رام‌ ان‍دازه‌ گ‍ی‍ری‌ ض‍ری‍ب‌ غ‍ی‍رخ‍طی‌ ن‍وری‌ م‍رت‍ب‍ه‌ س‍وم‌ (x(3 دررن‍گ‍ی‍ن‍ه‌ ال‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ب‍ری‍ز ۱۳۸۰ ‭پ۱۲۵ ف‍ی‍زی‍ک‌
۲۸ اح‍م‍دی‌ ، ش‍اه‍ی‍ن‌ م‍طال‍ع‍ه‌ ی‌ ت‍اث‍ی‍ر ج‍ن‍س‌ و ض‍خ‍ام‍ت‌ پ‍وس‍ت‍ه‌ ی‌ دی‍واره‌ ی‌ ک‍ات‍دی‌ ب‍ر روی‌ ب‍ازده‌ آش‍ک‍ارس‍ازی‌ اش‍ع‍ه‌ ی‌ گ‍ام‍ا ت‍وس‍ط آش‍ک‍ارس‍از گ‍ای‍گ‍رم‍ول‍ر دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ب‍ری‍ز ش‍ه‍ری‍ور۹۲ ‭پ۵۵۵ ف‍ی‍زی‍ک‌
۲۹ اح‍م‍دی‌ ک‍ن‍دج‍ان‍ی‌ ،س‍ه‍راب‌ پ‍دی‍ده‌ ه‍ای‌ م‍گ‍ن‍ت‍واپ‍ت‍ی‍ک‌ غ‍ی‍رخ‍طی‌ درس‍ل‍ول‌ ن‍ازک‌ گ‍ازی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ب‍ری‍ز ۱۳۷۷ ‭پ۷۸ ف‍ی‍زی‍ک‌
۳۰ اخ‍ت‍رش‍ن‍اس‌،س‍ی‍د ج‍واد م‍طال‍ع‍ه‌ ه‍م‍ب‍س‍ت‍گ‍ی‌ ک‍وان‍ت‍وم‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ ب‍س‌ ذره‌ ای‌ PUREو MIXED دان‍ش‍ک‍ده‌ ف‍ی‍زی‍ک‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ب‍ری‍ز ۱۳۸۲ ‭پ۱۵۰ ف‍ی‍زی‍ک‌ ن‍ظری‌ و اخ‍ت‍ر ف‍ی‍زی‍ک‌
۳۱ اخ‍ت‍ی‍ار وک‍ال‍ت‍ی‌ ،رض‍ا ب‍ررس‍ی‌ ام‍واج‌ ECG (ال‍ک‍ت‍روک‍اردی‍وگ‍راف‍ی‌ ) ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ ازن‍ظری‍ه‌ م‍وج‍ک‌ دان‍ش‍ک‍ده‌ ف‍ی‍زی‍ک‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ب‍ری‍ز   ‭پ۳۳۳ ف‍ی‍زی‍ک‌ ن‍ظری‌
۳۲ ارس‍لان‍ی‌ ،ج‍لال‌ اث‍رات‌ غ‍ی‍ر خ‍طی‌ در ت‍وق‍ف‌ ی‍ون‍ه‍ای‌ س‍ن‍گ‍ی‍ن‌ س‍ری‍ع‌ ی‍ون‍ی‍ده‌ ج‍زئ‍ی‌ دان‍ش‍ک‍ده‌ ف‍ی‍زی‍ک‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ب‍ری‍ز ۱۳۸۲ ‭پ۱۵۹ ف‍ی‍زی‍ک‌ ات‍م‍ی‌ و م‍ول‍ک‍ول‍ی‌
۳۳ اژدرق‍ل‍م‌، م‍ه‍س‍ا م‍طال‍ع‍ه‌ ح‍ال‍ت‍ه‍ای‌ س‍طح‍ی‌ ت‍ش‍ک‍ی‍ل‌ ش‍ده‌ در ب‍ل‍وره‍ای‌ ف‍وت‍ون‍ی‌ دو ب‍ع‍دی‌ و ب‍ررس‍ی‌ خ‍واص‌ م‍وج‍ب‍ری‌ آن‌ ه‍ا دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ب‍ری‍ز ۱۳۹۱ ‭پ۵۱۵ ف‍ی‍زی‍ک‌- ح‍ال‍ت‌ ج‍ام‍د
۳۴ اس‍پ‍وک‍ه‌،پ‍خ‍ش‍ان‌ ت‍رازه‍ای‌ لان‍دائ‍وون‍اج‍اب‍ج‍ای‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ب‍ری‍ز ۱۳۸۵ ‭پ۲۷۱ ف‍ی‍زی‍ک‌
۳۵ اس‍دزاده‌ ،س‍م‍ی‍ه‌ ب‍ررس‍ی‌ ح‍ال‍ت‍ه‍ای‌ اک‍س‍ای‍ت‍ون‍ی‌ در ن‍ان‍و س‍اخ‍ت‍اره‍ای‌ ن‍ق‍اط ک‍وان‍ت‍وم‍ی‌ ن‍ی‍م‍ه‌ رس‍ان‍ا دان‍ش‍ک‍ده‌ ف‍ی‍زی‍ک‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ب‍ری‍ز ۸۸ ‭پ۳۶۴ ف‍ی‍زی‍ک‌ ح‍ال‍ت‌ ج‍ام‍د و ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌
۳۶ اس‍ف‍ن‍دی‍ار،ع‍ب‍دال‍رس‍ول‌ م‍ع‍ادل‍ه‌ ی‌ ولاس‍وف‌ در م‍ی‍دان‌ م‍غ‍ن‍اطی‍س‍ی‌ ت‍ص‍ادف‍ی‌ دان‍ش‍ک‍ده‌ ف‍ی‍زی‍ک‌ ۷۲-۷۳ ‭پ۳۴ ف‍ی‍زی‍ک‌ گ‍رای‍ش‌ ات‍م‍ی‌ وم‍ول‍ک‍ول‍ی‌
۳۷ اس‍ف‍ن‍دی‍اری‌ ک‍ل‍ج‍اه‍ی‌، ع‍ب‍دال‍رس‍ول‌ ک‍ارب‍رد م‍دل‍ه‍ای‌ ح‍ل‌ پ‍ذی‍ر، م‍ع‍ادل‍ه‌ ه‍ای‌ خ‍طی‌ ب‍ا م‍ع‍ادل‍ه‌ ه‍ای‌ غ‍ی‍ر خ‍طی‌، در ی‍ک‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ پ‍لاس‍م‍ا دان‍ش‍ک‍ده‌ ف‍ی‍زی‍ک‌ ۱۳۸۰ ‭پ۱۱۴ ف‍ی‍زی‍ک‌ ات‍م‍ی‌ و م‍ول‍ک‍ول‍ی‌
۳۸ اس‍ک‍ن‍دری‌، رح‍م‍ت‌ ال‍ه‌ ت‍اث‍ی‍ر ج‍ای‍گ‍زی‍ن‍ی‌ اک‍س‍ی‍د Pr ب‍ه‌ ج‍ای‌ اک‍س‍ی‍د Bi روی‌ خ‍واص‌ ال‍ک‍ت‍ری‍ک‍ی‌ و ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌ و ری‍س‍ت‍وره‍ای‌ ب‍ر م‍ب‍ن‍ای‌ ZnO دان‍ش‍ک‍ده‌ ف‍ی‍زی‍ک‌ ۱۳۸۴ ‭پ۲۲۰ گ‍رای‍ش‌ ح‍ال‍ت‌ ج‍ام‍د و ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌
۳۹ اس‍ک‍ن‍دری‌، ل‍ی‍دا ان‍دازه‌ گ‍ی‍ری‌ اک‍ت‍ی‍وی‍ت‍ه‌ م‍خ‍ص‍وص‌ رادی‍وای‍زوت‍وپ‍ه‍ای‌ 40K و226Ra در م‍واد غ‍ذای‍ی‌ دان‍ش‍ک‍ده‌ ف‍ی‍زی‍ک‌ ۱۳۸۴ ‭پ۲۱۸ ف‍ی‍زی‍ک‌ ه‍س‍ت‍ه‌ ای‌
۴۰ اس‍لام‌ پ‍ن‍اه‌ ، ب‍ه‍زاد ت‍ص‍ح‍ی‍ح‌ ق‍ان‍ون‌ ت‍وان‍ی‌ گ‍ران‍ش‌ ای‍ن‍ش‍ت‍ی‍ن‌-م‍اک‍س‍ول‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ب‍ری‍ز ۱۳۹۰ ‭پ۴۸۸  
۴۱ اس‍لام‍ی‌، م‍ن‍ص‍ور س‍وئ‍ی‍چ‌ زن‍ی‌ ه‍م‍دوس‌ ون‍اه‍م‍دوس‌ س‍ال‍ی‍ت‍ون‍ه‍ای‌ ک‍اواک‌ در م‍ی‍ک‍روم‍ش‍دد ه‍ای‌ ن‍ی‍م‍رس‍ان‍ا ب‍الای‌ آس‍ت‍ان‍ه‌ ی‌ ل‍ی‍زرزای‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ب‍ری‍ز ۱۳۸۹ ‭پ ۴۳۸ ف‍ی‍زی‌ک‌ گ‍رای‍ش‌ ف‍وت‍ون‍ی‍ک‌ م‍خ‍اب‍رات‌
۴۲ اس‍م‍اع‍ی‍ل‌ پ‍ور ، م‍ی‍ن‍ا ب‍ررس‍ی‌ س‍اخ‍ت‍ار ب‍ان‍د ب‍ره‌ ب‍ل‍ور ف‍وت‍ون‍ی‌ دوب‍ع‍دی‌ دان‍ش‍ک‍ده‌ ف‍ی‍زی‍ک‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ب‍ری‍ز ۸۸ ‭پ۳۹۳ ف‍ی‍زی‍ک‌ -گ‍رای‍ش‌ ح‍ال‍ت‌ ج‍ام‍د
۴۳ اس‍م‍اع‍ی‍ل‌ زاده‌ اق‍دم‌، م‍ح‍م‍د ن‍وس‍ان‍ات‌ gم‍ده‍ا و پ‍ای‍داری‌ درون‍ی‌ خ‍ورش‍ی‍د دان‍ش‍ک‍ده‌ ف‍ی‍زی‍ک‌ ۱۳۸۶ ‭پ۲۸۹ ف‍ی‍زی‍ک‌ ن‍ظری‌
۴۴ اس‍م‍اع‍ی‍ل‍ی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا س‍اخ‍ت‍ار ن‍وار خ‍ارج‌ از ص‍ف‍ح‍ه‌ ت‍ن‍اوب‌ ب‍ل‍وره‍ای‌ ن‍وری‌ دو ب‍ع‍دی‌ ب‍ا ش‍ب‍ک‍ه‌ ه‍ای‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ دان‍ش‍ک‍ده‌ ف‍ی‍زی‍ک‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ب‍ری‍ز ۱۳۸۹ ‭پ۴۱۷ ف‍ی‍زی‍ک‌ ح‍ال‍ت‌ ج‍ام‍د
۴۵ اس‍م‍ع‍ی‍ل‍ی‌، چ‍ن‍ور ب‍ررس‍ی‌ اث‍ره‍ارت‍م‍ن‌ درب‍ل‍وره‍ای‌ ف‍وت‍ون‍ی‌ ح‍اوی‌ ش‍ب‍ه‌ م‍واد دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ب‍ری‍ز ۱۳۸۹ ‭پ ۴۵۶ ف‍ی‍زی‍ک‌ ات‍م‍ی‌ و م‍ول‍ک‍ول‍ی‌
۴۶ اش‍رف‍ی‌،م‍ح‍م‍درض‍ا ب‍ررس‌ م‍ک‍ان‍ی‍س‍م‌ ات‍ص‍ال‌ ب‍ی‍ن‌ دون‍ی‍م‍رس‍ان‍ای‌ لای‍ه‍ای‌ ب‍ه‌ روش‌ ات‍ص‍ال‌ ن‍وری‌ واس‍ت‍ف‍اده‌ ازآن‍ه‍اب‍ه‌ ع‍ن‍وان‌ س‍ل‍ول‌ خ‍ورش‍ی‍دی‌ ت‍ب‍ری‍ز ۱۳۷۸ ‭پ۸۲ ف‍ی‍زی‍ک‌
۴۷ اص‍غ‍رپ‍ورم‍ق‍دم‌،ن‍ادر ب‍ره‍م‌ ک‍ن‍ش‌ ام‍واج‌ آل‍ف‍ون‌ ب‍اپ‍لاس‍م‍ا دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ب‍ری‍ز ۱۳۷۹ ‭پ۹۴ ف‍ی‍زی‍ک‌
۴۸ اص‍غ‍ری‌ ،رض‍ا ن‍اپ‍ای‍داری‌ ه‍ای‌ m=0 وm=1 درپ‍لاس‍م‍اف‍وک‍وس‌ دان‍ش‍ک‍ده‌ ف‍ی‍زی‍ک‌ ۱۳۸۶ ‭پ۲۹۴ ف‍ی‍زی‍ک‌ ات‍م‍ی‌ وم‍ول‍ک‍ول‍ی‌ -پ‍لاس‍م‍ا
۴۹ اص‍غ‍ری‌ زاده‌ ،س‍ع‍ی‍د ت‍وزی‍ع‌ ج‍ری‍ان‌ ال‍ک‍ت‍ری‍ک‍ی‌ در ف‍راک‍ت‍ال‍ه‍ا وم‍ق‍اوم‍ت‌ ک‍ات‍وره‌ای‌ دان‍ش‍ک‍ده‌ ف‍ی‍زی‍ک‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ب‍ری‍ز   ‭پ۳۶ ف‍ی‍زی‍ک‌ گ‍رای‍ش‌ ح‍ال‍ت‌ ج‍ام‍د
۵۰ اص‍ل‌ ه‍اش‍م‍ی‌ ب‍اس‍م‍ن‍ج‌، ع‍ل‍ی‌ م‍طال‍ع‍ه‌ ه‍م‍دی‍س‌ ن‍اوردای‍ی‌ در وح‍دت‌ گ‍ران‍ش‌ و ال‍ک‍ت‍روم‍غ‍ن‍اطی‍س‌ دان‍ش‍ک‍ده‌ ف‍ی‍زی‍ک‌ ۱۳۸۴ ‭پ۲۲۳ گ‍رای‍ش‌ ف‍ی‍زی‍ک‌ ن‍ظری‌ و اخ‍ت‍ر ف‍ی‍زی‍ک‌
۵۱ اض‍غ‍ری‌، اح‍د ان‍دازه‌ گ‍ی‍ری‌ ل‍ب‍ان‍ی‌ CaGa2S4:Eu دان‍ش‍ک‍ده‌ ف‍ی‍زی‍ک‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ب‍ری‍ز ۱۳۷۵ ‭پ۶۰ ف‍ی‍زی‍ک‌-گ‍رای‍ش‌ ات‍م‍ی‌ وم‍ول‍ک‍ول‍ی‌
۵۲ اع‍ت‍ص‍ام‍ی‌، س‍ی‍د م‍ح‍س‍ن‌ ش‍ب‍ی‍ه‌ س‍ازی‌ طی‍ف‌ س‍ن‍ج‍ی‌ اش‍ع‍ه‌ ب‍ت‍ا ب‍ا س‍وس‍وزن‌ ال‍ی‌ اس‍پ‍ک‍ت‍روم‍ت‍ر AT1315 دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ب‍ری‍ز ۸۶ ‭پ۳۰۱ ف‍ی‍زی‍ک‌ ه‍س‍ت‍ه‌ ای‌
۵۳ اع‍ت‍م‍ادپ‍ور، روش‍ن‍ک‌ اث‍رت‍داخ‍ل‌ ک‍وان‍ت‍وم‍ی‌ پ‍ر س‍رع‍ت‌ گ‍روه‌ در م‍ح‍ی‍ط پ‍اش‍ن‍ده‌ دان‍ش‍ک‍ده‌ ف‍ی‍زی‍ک‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ب‍ری‍ز ۸۸ ‭پ۳۹۶ ف‍وت‍ون‍ی‍ک‌
۵۴ اع‍لائ‍ی‌،ش‍ع‍ل‍ه‌ ب‍ررس‍ی‌ ک‍م‍ی‌ و ک‍ی‍ف‍ی‌ رادی‍وای‍ز و ت‍وپ‍ه‍ای‌ م‍وج‍ود در خ‍اک‌ و آب‌ در م‍ن‍طق‍ه‌ م‍رن‍د و زن‍وز دان‍ش‍ک‍ده‌ ف‍ی‍زی‍ک‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ب‍ری‍ز ۱۳۸۳ ‭پ۱۹۶ ف‍ی‍زی‍ک‌ ه‍س‍ت‍ه‌ ای‌
۵۵ اف‍خ‍م‍ی‌ ، ح‍س‍ی‍ن‌ ت‍ه‍ی‍ه‌ لای‍ه‌ ه‍ای‌ ن‍ازک‌ س‍ل‍ن‍ی‍د ق‍ل‍ع‌ (SnSe) ب‍ه‌ روش‌ ح‍م‍ام‌ ش‍ی‍م‍ی‍ای‌ و ب‍ررس‍ی‌ خ‍واص‌ س‍اخ‍ت‍اری‌ و ن‍وری‌ آه‍ن‍ا در دم‍ای‌ ات‍اق‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ب‍ری‍ز ب‍ه‍م‍ن‌۹۱ ‭م پ۵۴۱ ف‍ی‍زی‍ک‌
۵۶ اف‍ش‍ار وث‍وق‍ی‌، طاه‍ره‌ م‍طال‍ع‍ه‌ ت‍ج‍رب‍ی‌ ک‍ل‍ی‍د زن‍ی‌ ت‍م‍ام‌ ن‍وری‌ در م‍ح‍ی‍ط ب‍ل‍ور م‍ای‍ع‌ ن‍م‍ات‍ی‍ک‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ب‍ری‍ز ۱۳۸۹ ‭پ ۴۵۴ ف‍وت‍ون‍ی‍ک‌ آل‍ی‌
۵۷ اف‍ش‍اری‌ ب‍اوی‍ل‍ی‌، م‍ه‍دی‌ م‍طال‍ع‍ه‌ ت‍راب‍رد ال‍ک‍ت‍رون‍ه‍ا در آش‍ک‍ارس‍ازه‍ای‌ م‍ادون‌ ق‍رم‍ز چ‍اه‌ ک‍وان‍ت‍م‍ی‌ دان‍ش‍ک‍ده‌ ف‍ی‍زی‍ک‌ ۱۳۸۴ ‭پ۲۳۸ ح‍ال‍ت‌ ج‍ام‍د و ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌
۵۸ اق‍ب‍ال‍ی‌ ف‍ام‌،ف‍ق‍ی‍ه‍ه‌ ای‍ج‍اد ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌ ی‌ دره‍م‌ ت‍ن‍ی‍دگ‍ی‌ روی‌ ش‍ب‍ک‍ه‌ ه‍ای‌ اس‍پ‍ی‍ن‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ب‍ری‍ز ۱۳۹۰ ‭پ۴۷۸ ق‍ی‍زی‍ک‌ ن‍ظری‌
۵۹ اک‍ب‍ری‌ ک‍ور ب‍لاغ‌ ، ی‍ح‍ی‍ی‌ م‍طال‍ع‍ه‌ ی‌ ک‍ده‍ای‌ ک‍وان‍ت‍وم‍ی‌ و ک‍لاس‍ی‍ک‍ی‌ و دره‍م‍ت‍ن‍ی‍دگ‍ی‌ ک‍وان‍ت‍وم‍ی‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ ازج‍ب‍ره‍ای‌ ن‍ی‍م‌ - س‍اده‌ دان‍ش‍ک‍ده‌ ف‍ی‍زی‍ک‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ب‍ری‍ز   ‭پ۳۳۵ ف‍ی‍زی‍ک‌ ن‍ظری‌
۶۰ ام‍ارم‌،اس‍م‍اع‍ی‍ل‌ ب‍ررس‍ی‌ ف‍وک‍ول‍ه‍ای‌ م‍غ‍ن‍اطی‍س‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ب‍ری‍ز ۱۳۸۱ ‭پ۱۳۲ ف‍ی‍زی‍ک‌
۶۱ ام‍ن‌ پ‍ور م‍ق‍دم‌، ج‍واد ان‍دازه‌ گ‍ی‍ری‌ ت‍ج‍رب‍ی‌ ض‍خ‍ام‍ت‌ لای‍ه‌ ه‍ای‌ ف‍ل‍زی‌ ن‍ازک‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ت‍ح‍ری‍ک‌ ام‍واج‌ س‍طح‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ب‍ری‍ز ۹۰ ‭پ۴۹۰ ات‍م‍ی‌ م‍وک‍ل‍ک‍ول‍ی‌- ل‍ی‍رز
۶۲ ام‍ی‍دف‍ر،م‍ح‍م‍د ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ ت‍ن‍ش‌ ب‍ه‌ ن‍ق‍طه‌ ت‍غ‍ی‍ی‍رف‍از س‍ل‍ی‍ک‍ون‌ در دم‍اه‍ای‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ب‍ری‍ز ۱۳۸۱ ‭پ۱۲۷ ف‍ی‍زی‍ک‌
۶۳ ام‍ی‍رخ‍ان‍ی‌،م‍س‍ع‍ود ب‍ررس‍ی‌ اث‍رن‍وررس‍ان‍ای‍ی‌ درپ‍ل‍ی‍م‍ره‍ای‌ آلائ‍ی‍ده‌ ب‍ه‌ رن‍گ‍ی‍ن‍ه‌ ع‍ال‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ب‍ری‍ز ۱۳۸۲ ‭پ۱۶۶ ف‍ی‍زی‍ک‌
۶۴ ام‍ی‍رم‍ج‍ت‍ه‍دی‌ ، م‍ج‍ت‍ب‍ی‌ ت‍ش‍ک‍ی‍ل‌ س‍اخ‍ت‍اردر م‍دل‌ دوم‍ول‍ف‍ه‌ ای‌ ک‍لاه‌ ش‍اپ‍وی‍ی‌ غ‍ی‍ر ک‍روی‌ دان‍ش‍ک‍ده‌ ف‍ی‍زی‍ک‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ب‍ری‍ز ۸۷ ‭پ۳۵۲ ن‍ظری‌ واخ‍ت‍رف‍ی‍زی‍ک‌
۶۵ ام‍ی‍ری‌ ،پ‍ی‍م‍ان‌ ب‍ررس‍ی‌ خ‍واص‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌ ت‍ک‌ ب‍ل‍وره‍ای‌ لای‍ه‌ ای‌ Bi2Te3ن‍وع‌ Pدر م‍ج‍ح‍دوده‌ دم‍ای‍ی‌ (۸۰-۳۵۰) درج‍ه‌ ک‍ل‍وی‍ن‌ دان‍ش‍ک‍ده‌ ف‍ی‍زی‍ک‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ب‍ری‍ز ۱۳۸۵ ‭پ۲۵۹ ف‍ی‍زی‍ک‌
۶۶ ام‍ی‍ر ی‍ع‍ق‍وب‍ی‌ ت‍ب‍ری‍ز، ن‍وی‍د ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ع‍ددی‌ ت‍ن‍ش‌ ح‍رارت‍ی‌ ال‍ق‍ا ش‍ده‌ در ی‍ک‌ ب‍ره‌ ل‍ی‍زری‌ Nd:YLF ت‍ح‍ت‌ دم‍ش‌ طول‍ی‌ ت‍وس‍ط روش‌ ال‍م‍ان‌ م‍ح‍دود دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ب‍ری‍ز ۱۳۹۰ ‭پ۴۸۴ ف‍ی‍زی‍ک‌- ات‍م‍ی‌ م‍ول‍ک‍ول‍ی‌-ل‍ی‍زر
۶۷ ام‍ی‍ن‌ ، لادن‌ م‍طال‍ع‍ه‌ اص‍ول‌ ک‍ار راک‍ت‍ور ه‍س‍ت‍ه‌ ای‌ ADS وب‍ررس‍ی‌ Spallation ی‍ک‍ی‌ از ع‍ن‍اص‍ر س‍ن‍گ‍ی‍ن‌ ح‍اص‍ل‌ از ش‍ک‍اف‍ت‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ب‍ری‍ز ۱۳۸۶ ‭پ۳۱۶ ف‍ی‍زی‍ک‌ ه‍س‍ت‍ه‌ ای‌
۶۸ اه‍ن‌ س‍از س‍ل‍م‍اس‍ی‌، ب‍ه‍رام‌ ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ دره‍م‌ ت‍ن‍ی‍دگ‍ی‌ ح‍الات‌ ه‍م‌دوس‍ت‌ ب‍وس‍ی‍ل‍ه‌ ش‍اه‍د ه‍ای‌ دره‍م‌ ت‍ن‍ی‍دگ‍ی‌ خ‍طی‌ و غ‍ی‍ر خ‍طی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ب‍ری‍ز ۱۳۹۰ ‭پ۴۹۸ ف‍ی‍زی‍ک‌ ن‍ظری‌ و اخ‍ت‍ر ف‍ی‍ری‍ک‌
۶۹ ای‍ران‍ی‌ م‍ب‍ارک‍ی‌، س‍م&zwj