آزمایشگاه گروه اتمی مولکولی

معرفی آزمایشگاه های گروه اتمی مولکولی:

 1-  آزمایشگاه لیزر

2- آزمایشگاه فوتونیک

3-  آزمایشگاه اپتیک

4-  آزمایشگاه نور هندسی

5- آزمایشگاه فیزیک جدید

6- آزمایشگاه ترمودینامیک