اساتید بازنشسته

 دکتر ستار انوریان
                     
گروه فیزیک هسته ای
     دکترحبیب تجلی

 گروه فیزیک اتمی و مولکولی
    دکتر حسن بیدادی

گروه فیزیک حالت جامد
  دکتر صمد سبحانیان


گروه فیزیک اتمی و مولکولی
    دکتر علی عجب شیرزاده

گروه فیزیک نظری و اختر فیزیک
     دکتر محمود مصلحی فرد               

گروه فیزیک اتمی و مولکولی
 دکتر سعید دیلمقانی

گروه فیزیک حالت جامد
     دکتر بهروز صالحپور
 
گروه فیزیک هسته ای
    دکتر یوسف رضوان

گروه فیزیک اتمی و مولکولی
 
 دکتر سیروس فضلیان


گروه فیزیک هسته ای
 
     دکتر حسن عقل آرا


گروه فیزیک حالت جامد
     دکتر نوشین برادران سید

گروه فیزیک حالت جامد
 دکتر پرویز حوایی

گروه فیزیک اتمی و مولکولی
     دکتر رضا هاشمی نژاد
                      
گروه فیزیک هسته ای
     مهندس حسن بونیک
                        
گروه فیزیک حالت جامد
 دکتر منوچهر کلافی

گروه فیزیک حالت جامد
     دکتر رضا صفری

گروه فیزیک هسته ای
     دکتر سید کمال سید یعقوبی

گروه فیزیک نظری و اختر فیزیک
 مهندس محمد علی الفت

گروه فیزیک اتمی و مولکولی و پلاسما
     دکترمصطفی شیرین پور

گروه فیزیک حالت جامد