ریاست دانشکده

 

 

نام

مجتبی

نام خانوادگی

پرهیزکار

رشته تحصیلی

فیزیک ماده چگال

مرتبه علمی

دانشیار

مدرک تحصیلی

دکتری تخصصی