ریاست دانشکده

 

 

نام

عبدالرحمن

نام خانوادگی

نامدار

رشته تحصیلی

فیزیک اتمی و مولکولی

مرتبه علمی

استاد

مدرک تحصیلی

دکتری تخصصی