معرفی رئیس دانشکده

عبدالرحمن نامدار


 استاد تمام اپتیک و فوتونیک گروه آموزشی فیزیک اتمی و مولکولی
سوابق علمی و اجرایی :
عبدالرحمن نامدار متولد سال 1340، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای خود را در سالهای 1366، 1369 و 1378 ،به ترتیب، در فیزیک کاربردی گرایش هسته¬ای، فیزیک اتمی - مولکولی گرایش پلاسما و فیزیک اتمی - مولکولی گرایش اپتیک لیزر از دانشگاه تبریز اخذ نموده است. از سال 1378 تا 1385 به عنوان استادیار و از سال 1385 تا 1389 به عنوان دانشیار گروه فیزیک دانشگاه شهید مدنی آذربایجان فعالیت نموده است.
در سال 1384 جهت استفاده از فرصت مطالعاتی یکساله به دانشگاه ANU استرالیا اعزام شد و در همکاری با پروفسور Kivshar  مقالات معتبری را در زمینه بلور فوتونی و متامواد منتشر نمودند.
در سال 1389 به دانشکده فیزیک دانشگاه تبریز انتقال و در همان سال به مرتبه علمی استاد تمامی ارتقا یافت.
برخی از سوابق اجرایی ایشان عبارتند از:
مدیریت گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه، شهید مدنی آذربایجان
دبیر اجرایی کنفرانس فیزیک ایران 1382
شخص مسئول و مسئول فیزیک بهداشت دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
معاونت آموزشی دانشکده فیزیک دانشگاه تبریز
ریاست دانشکده فیزیک دانشگاه تبریز
دکتر عبدالرحمن نامدار در سالهای 81، 82، 83، 84، 86، 87، 88 به عنوان پژوهشگر برگزیده دانشکده علوم پایه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان و در سالهای 90 و 92 پژوهشگر برگزیده اول دانشکده فیزیک دانشگاه تبریز انتخاب شده¬اند.
ایشان تاکنون سرپرستی بیش از 40 نفر دانشجوی کارشناسی ارشد و دکترا را به عنوان استاد راهنما بر عهده داشته و مولف بیش از 40 مقاله علمی و پژوهشی ISI بوده و بیش از 70 مقاله کامل در کنفرانس های ملی و بین المللی را ارائه نموده¬اند.
زمینه های فعالیت های پژوهشی ایشان عبارتند از: اپتیک غیرخطی، بلورهای فوتونی، امواج سطحی الکترومغناطیسی، مواد تک منفی و متا مواد چپگرد.