معاونت پژوهشی (تحصیلات تکمیلی)

معاون پژوهشی

 

نام

صالح

نام خانوادگی

اشرفی

رشته تحصیلی

فیزیک هسته ای

مرتبه علمی

دانشیار

مدرک تحصیلی

دکتری تخصصی