معاونت پژوهشی (تحصیلات تکمیلی)

معاون پژوهشی

 

نام

صمد

نام خانوادگی

روشن انتظار

رشته تحصیلی

فیزیک اتمی مولکولی

مرتبه علمی

دانشیار

مدرک تحصیلی

دکتری تخصصی

عکس

رزومه انگلیسی