معاونت آموزشی

نام:

 محمد علی

نام خانوادگی: 

 محمدی

رشته تحصیلی:

 فیزیک پلاسما

مرتبه علمی: 

 دانشیار

مدرک تحصیلی:

 دکتری تخصصی