معاونت آموزشی

نام:

 جمال

نام خانوادگی: 

 بروستانی

رشته تحصیلی:

 فیزیک حالت جامد

مرتبه علمی: 

 دانشیار

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

 دکتری تخصصی