معرفی معاون پژوهشی

صمد روشن انتظار در سال 1348 در تبریز متولد شده است. او در سال 1379 در مقطع کارشناسی ارشد رشته فیزیک (اتمی و مولکولی) و سال 1385 در مقطع دکتری رشته فیزیک لیزر از دانشگاه تبریز فارغ التحصیل شده است. در سال 1386 عضو هیات علمی دانشکده فیزیک دانشگاه تبریز شده است. فعالیت های تحقیقاتی او عمدتاً در ضمینه های اپتیک کوانتمی در بلورهای فوتونی، اپتیک خطی و غیر خطی در بلورهای فوتونی و متامواد می باشد. دکتر روشن انتظار تا کنون در نگارش بیش از 30 مقاله بین المللی به عنوان نویسنده یا همکار مشارکت داشده است.