معرفی معاون آموزشی

جمال بروستانی متولد 1356 در شهرستان کلیبر می باشد. کارشناسی خود را در سال 1380 از دانشگاه زنجان در رشته فیزیک و کارشناسی ارشد خود را در سال 1382 در گرایش فیزیک حالت جامد و الکترونیک اخذ نموده است. وی مقطع دکتری را در اسفند ماه 1386 با زمینه پژوهشی امواج سطحی در بلورهای فوتونی به اتمام رسانده است و بلافاصله بعنوان هیات علمی وارد دانشکده فیزیک شده است و در حال حاضر بعنوان دانشیار دانشکده فیزیک مشغول انجام وظیفه است. نامبرده ازشهریور سال 1389 لغایت شهریور 1393مدیریت گروه فیزیک حالت جامد و الکترونیک را بعهده داشته است و در حال حاضر سمت معاون آموزشی دانشکده فیزیک را عهده دار است.