نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۸ مورد.
عنواندانلود فایل
 
هزینه های انجام یافته از محل اعتبار Grant
هزینه های انجام یافته از محل اعتبار Grant
فرم صورت ریز فاکتور های مشمول مهر مالیاتی
درخواست هزینه های انجام یافته از محل اعتبار طرح تحقیقاتی
درخواست حق التحقیق و حق الزحمه
درخواست پرداخت پاداش مقالات چاپ شده
گزارش علمی شرکت در گردهمایی علمی بین المللی در خارج از کشور
پرسشنامه متقاضیان استفاده از فرصت مطالعاتی
پرسشنامه متقاضیان استفاده از فرصت مطالعاتی
سخنرانیهای علمی _ پژوهشی
فرم ارزشیابی طرح پژوهشی
کنترل ووصول درخواست مربوط به طرحهای پژوهشی
پیشنهاد اجرای طرح پژوهشی
نحوه تنظیم گزارش نهایی طرحهای پژوهشی(تنظیم نشده)
فرم درخواست شرکت در مجامع بین المللی
فرم قرارداد انجام طرح پژوهشی(تنظیم نشده)
فرم پیشنهاد عنوان پایان نامه(تنظیم نشده)
فرم درخواست تحویل پروپزال
فرم پیشنهاد عنوان پایاننامه / رساله (پروژه) تحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد / دکتری تخصصی
فرم قرارداد انجام طرح پژوهشی (پروژه)مربوط به رساله دکتری تخصصی / پایاننامه کارشناسی ارشد