نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۸ مورد.
عنواندستهدانلود فایل
  
هزینه های انجام یافته از محل اعتبار Grantامور پژوهشی
هزینه های انجام یافته از محل اعتبار Grantامور پژوهشی
فرم صورت ریز فاکتور های مشمول مهر مالیاتیامور پژوهشی
درخواست هزینه های انجام یافته از محل اعتبار طرح تحقیقاتیامور پژوهشی
درخواست حق التحقیق و حق الزحمهامور پژوهشی
درخواست پرداخت پاداش مقالات چاپ شدهامور پژوهشی
گزارش علمی شرکت در گردهمایی علمی بین المللی در خارج از کشورامور پژوهشی
پرسشنامه متقاضیان استفاده از فرصت مطالعاتیامور پژوهشی
پرسشنامه متقاضیان استفاده از فرصت مطالعاتیامور پژوهشی
سخنرانیهای علمی _ پژوهشیامور پژوهشی
فرم ارزشیابی طرح پژوهشیامور پژوهشی
کنترل ووصول درخواست مربوط به طرحهای پژوهشیامور پژوهشی
پیشنهاد اجرای طرح پژوهشیامور پژوهشی
نحوه تنظیم گزارش نهایی طرحهای پژوهشیامور پژوهشی(تنظیم نشده)
فرم درخواست شرکت در مجامع بین المللیامور پژوهشی
فرم قرارداد انجام طرح پژوهشیامور پژوهشی(تنظیم نشده)
فرم پیشنهاد عنوان پایان نامهامور پژوهشی(تنظیم نشده)
فرم درخواست تحویل پروپزالامور پژوهشی
فرم پیشنهاد عنوان پایاننامه / رساله (پروژه) تحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد / دکتری تخصصیامور پژوهشی
فرم قرارداد انجام طرح پژوهشی (پروژه)مربوط به رساله دکتری تخصصی / پایاننامه کارشناسی ارشدامور پژوهشی