اعضای گروه

تعداد بازدید:۳۳۶۱۷

اعضای گروه فیزیک نظری و اختر فیزیک
 

 

 

 jafarizadeh@tabrizu.ac.ir

 Home page

 Tel : 33393319

 

محمد علی جعفری زاده

فیزیک نظری
استاد
 

 

 Jassur@tabrizu.ac.i

 Home page

Tel : 33393341

 

داود محمدزاده جسور

اختر فیزیک
استاد
 

 

 sofiani@tabrizu.ac.ir

 Home page

 Tel : 33393314

 

رحیمه صوفیانی

فیزیک نظری

دانشیار

 

 

 hosseinebadi@tabrizu.ac.ir

 Home page

 Tel : 33393313

حسین عبادی

اختر فیزیک

دانشیار

 

 

 karamaty@tabrizu.ac.ir

 Home page

 Tel : 33393307

 

مهدی رضائی کرامتی

فیزیک نظری
دانشیار
 

 

 z_fazel@tabrizu.ac.ir

 Home page

 Tel : 33393315

زهرا فاضل مراغه

اختر فیزیک
دانشیار
 

 

 h.fakhri@tabrizu.ac.ir

 Home page

 Tel : 33393324

 

حسین فخری

فیزیک تئوری

استاد
 

 

 motavalli@tabrizu.ac.ir

 Home page

 Tel : 33393302

حسین متولی

فیزیک تئوری
استاد
 

 

 mahdian@tabrizu.ac.ir

 Home page

 Tel : 33393343

 
محمود مهدیان
فیزیک نظری
دانشیار
 

امین رضایی اکبریه

فیزیک نظری

استادیار

am.rezaei@tabrizu.ac.ir Home page Tel : 33393363

 

 

 

 

آخرین ویرایش۲۴ تیر ۱۳۹۷