طرحهای پژوهشی

تعداد بازدید:۳۳۱۶

تحقیقات:
اخترفیزیک و فیزیک خورشید (دکتر جسور – دکتر عجبشیری زاده – دکتر عبادی – دکتر فاضل مراغه)
اطلاعات کوانتومی (دکتر جعفریزاده – دکتر رضایی کرامتی – دکتر صوفیانی)
گرانش (دکتر متولی)
ریاضی فیزیک (دکتر فخری – دکتر جعفریزاده)
ذرات بنیادی (دکتر سیدیعقوبی
 

آخرین ویرایش۲۴ اسفند ۱۳۸۸