اساس نامه

تعداد بازدید:۳۲۱۱

اساسنامه انجمن علمی فیزیک
 
ماده1-نام-
نام انجمن عبارت است از انجمن علمی فیزیک که از این پس در این اساسنامه انجمن نامیده می شود.
ماده2-اهداف-
1.ایجاد زمینه مناسب جهت تجلی استعدادها و برانگیختن خلاقیت و خود
شکوفایی علمی دانشجویان.
2.نهادینه ساختن فعالیت های فوق برنامه علمی و پژوهشی دانشجویان،به موازات فعالیتهای آموزشی رسمی دانشگاه.
3.تقویت هر چه بیشتر روحیه همکاری و رقابت علمی در بین دانشجویان.
4.شناسایی و بهره گیری از دانشجویان زبده و ممتاز.
5.بهره گیری از بنیه علمی دانشجویان در برقراری پیوند مناسب بین دانشگاه با جامعه
ودانشگاه های دیگر.
 ماده3-عملکردها-
1.برگزاری کلاس های کمک آموزشی
2.انتشار نشریه علمی
3.برگزاری مسابقات علمی و دانشجویی
4.برگزاری بازدیدهای علمی
5.دعوت از شخصیت های علمی و مجرب در زمینه های پژوهشی
6 نرم افزارهای رایانه ای،فیلم های علمی و آموزشی و تشکیل کارگاه های تخصصی به صورت مستقل و یا.تهیۀ با همکاری سایر گروه ها، دانشکده ها و دانشگاه ها
7.همکاری در تالیف و جزواتی که در ارتقا سطح علمی موثر است
8.تشکیل بخش امور مالی،دبیرخانه و هسته های اجرایی و فعال نمودن اعضای انجمن درهسته ها
9.ارائه گزارش عملکرد هر نیمسال تحصیلی به انجمن علمی دانشجویی دانشگاه
10.تهیه،گردآوری و تکثیر مطالب علمی و درسی
11.اجرای پروژه های تحقیقاتی به صورت مستقل،یا همکاری در اجرای طرح های پژوهشی دانشکده
12.برگزاری و همکاری در اجرای جشنواره های علمی و پژوهشی و کنفرانس های سراسری و بین المللی
تبصره:روند اجرایی کلیه موارد فوق الذکر باید به تصویب شورای مدیریت انجمن برسد
ماده 4-نوع تشکل-
انجمن علمی فیزیک تشکلی غیرانتفاعی و غیرسیاسی است که در چارچوب اهداف و موضوعات مذکور در این اساسنامه و قوانین و مقررات کشور فعالیت می نماید
   ماده 5-آدرس-
تبریز ،دانشگاه تبریز ،دانشکده فیزیک ، دفتر انجمن علمی فیزیک
ماده 6-اموال-
کلیه اموال انجمن متعلق به دانشگاه تبریز بوده و البته تا زمان استهلاک کامل در اختیار انجمن است
ماده 7-ارکان-
 
ارکان انجمن به شرح زیر می باشد:
 
6-بازرس مالی
7-شورای اجرایی
8-عضو رسمی
9-عضو افتخاری
10-مشاوران
1-مجمع عمومی
2-شورای مدیریت
3-دبیر کل
4-دبیرخانه
5-امور مالی
 
 
  1-7-مجمع عمومی
مجمع عمومی از  کلیه اعضای انجمن تشکیل می شود که به طور عادی درهر سال دو باردر اوایل نیم سال تحصیلی تشکیل جلسه میدهند.
جلسات مجمع عمومی به دو شکل عادی و فوق العاده تشکیل شده و با حضورحداقل نیمی از اعضای انجمن رسمیت می یابد
درصورت رسمیت نیافتن جلسه عادی مجمع عمومی،جلسه برای بار دوم با حضوریک سوم از اعضای مجمع رسمیت می یابد که درصورت رسمیت نیافتن مجدد جلسه برای بار سوم و با حضورهرتعداد از اعضا که درجلسه حضورداشته باشند رسمیت پیدا خواهد کرد
جلسه فوق العاده مجمع می توانددرراستای نقد عملکرد شورای مدیریت،استماع گزارش مالی انجمن و یا ارائه پیشنهاد به منظوراعمال تغییراتی دراساسنامه انجمن باشد.درصورت به حد نصاب نرسیدن اعضای حاضردرجلسه فوق العاده مجمع عمومی جلسه در باردوم با حضورهرتعدادازاعضا که درجلسه حضور داشته باشند رسمیت خواهد داشت
تبصره :تشکیل جلسات فوق العاده به درخواست یک سوم از اعضای مجمع عمومی یا به تشخیص شورای مدیریت امکان پذیرخواهد بود
1-1-7-وظایف و اختیارات مجمع عمومی
1 .انتخاب مسئولین هسته ها
2.استماع و نقد کارهای انجام گرفته
3.انتخاب یک نفر به عنوان بازرس مالی
  2-7-شورای مدیریت
شورای مدیریت انجمن مرکب از هفت عضو(پنج عضو اصلی و دو عضوعلی البدل) خواهد بود که از بین اعضا و برای مدت یک سال توسط انتخابات در درون مجمع و بر اساس رای اعضا انتخاب می شوند
تبصره :کاندیداهای شورای مدیریت حداقل باید چهارونیم ماه (یک نیم سال تحصیلی )عضو انجمن بوده باشند
1- 2-7-اعضای علی البدل
درصورت استعفا و یا غیبت مداوم یکی از اعضای اصلی شورا اعضای علی البدل به ترتیب اولویت
از نظر تعداد آرا و در صورت تساوی آرا به ترتیب اولویت سن  برای بقیه دوره جانشین آن عضو درشورای مدیریت می شوند.
2- 2-7-وظایف و اختیارات شورای مدیریت
1.تعیین سیاستها ،تصمیم گیریها و خط مشی های کلان انجمن
2. انتخاب دبیرکل شورای مدیریت که به عنوان دبیر انجمن نیز شناخته می شود (دراولین جلسه)
3. نظارت برعملکرد هسته ها و استیضاح مسئولین هسته ها درجلسه شورای اجرائی
4. انتخاب سه نفراز اساتید دانشکده به عنوان مشاور
5. اقدام به برگزاری انتخابات با کسب مجوزو تشکیل ستاد انتخاباتی از بین اعضا
6. تهیه گزارش سالانه از عملکرد انجمن
7. تصویب کلیه برنامه ها و فعالیتهای انجمن و اتخاذ تدابیر مناسب جهت اداره بهتر انجمن
8. نظارت بر عملکرد دبیرکل و استماع گزارشهای وی
9. تصویب آئین نامه های داخلی
10.پیشنهاد تشکیل مجمع عمومی در مواقع لازم
11 . کلیه تصمیم گیریهای مالی انجمن
3- 2-7-جلسات
آنچه که در داشتن یک روال درست برای برگزاری جلسات شورای مدیریت لازم به نظر می رسد نظم در برگزاری جلسات و حضور کلیه اعضا در جلسات است
حد نصاب اعضا برای رسمی بودن جلسه سه عضو به اضافه دبیریعنی چهار عضو است . قابل توجه است که تمامی اعضای شورای مدیریت حق رای برابر دارند
جلسات شورای مدیریت درهفته یک بار و در موارد خاص با توافق اکثریت به تعداد بیشتر تشکیل می گردد . دبیر انجمن به منزله دبیر جلسه می باشد که به منظور حفظ نظرات و پیشنهادات و نگارش مطالب عنوان شده یکی از اعضای شورای مدیریت را به عنوان منشی برمی گزیند .پیشنهاد می شود که هر هفته منشی به ترتیب حروف الفبا چرخش داشته باشد .
درپایان هر جلسه منشی موظف به نوشتن صورت جلسه به صورت تایپ شده و ثبت غیبتها است .این صورت جلسات به صورت یک مجموعه تایپ شده در دبیرخانه انجمن باقی خواهد ماند
به منظور حفظ نظم جلسات ورسمی بودن جلسات شورا آئین نامه غیبت و تاخیر تنظیم گشته است:
1.هرسه جلسه غیبت متوالی و یا چهارجلسه غیبت غیر متوالی اعضا به منزله عدم توانائی در شرکت درجلسات خواهد بود که دراین صورت آن عضو باید شخص دیگری را به جای خود برای شرکت در جلسات انتخاب نماید.
2. تاخیرفقط اخلاقی است.
3-7-دبیر کل
دبیر انجمن که رئیس شورای مدیریت است دراولین جلسه شورای مدیریت وبرای مدت یک سال توسط این شورا انتخاب می شود .درصورتیکه دربین اعضای شورای مدیریت اتفاق نظر برای انتخاب دبیر حاصل نشد ، فردی که بیشترین رای را درانتخابات شورای مدیریت کسب کرده ودرصورت تساوی آرا مسن ترین آنها به عنوان دبیر انجمن انتخاب می شود
تبصره : دبیر انجمن باید یکی از اعضای اصلی شورای مدیریت باشد
تبصره :دبیر کل نمی تواند بیش از دو دوره متوالی این سمت را اتخاذ کند
1- 3-7-شرح وظایف دبیر کل
1.اداره و هماهنگی امور کلی انجمن و شورای مدیریت
2.اداره دبیرخانه و مکاتبات و انتخاب اعضای دبیرخانه
3.شرکت درجلسات مورد تائید شورای مدیریت و جلسات فرادانشکده ای به عنوان نماینده انجمن
4.همکاری درگرداندن امور مالی و انتخاب یک نفر از اعضای شورای مدیریت با تائید بازرس مالی به عنوان مسئول مالی انجمن
5.تالیف سرمقاله مجله فیزیک و تائید نهائی آن
6.اداره جلسات شورای مدیریت و پیگیری وضعیت حضورو غیاب اعضاء
7.مدیریت برگزاری جلسات عادی و فوق العاده مجمع عمومی
8.ارائه گزارش عملکرد انجمن و شورای مدیریت درجلسه مجمع عمومی
تبصره : دبیر کل می تواند قسمتی از فعالیتهای خود را به شورای مدیریت ارجاع دهد .
2- 3-7-عزل دبیر کل
درصورت تائید پنج عضو اصلی ویا چهار عضواز اعضای شورای مدیریت و اکثریت اعضای شورای اجرائی در باب عدم صلاحیت دبیرکل وی عزل خواهد شد و انتخبرای انجام امور اداری و بایگانی تشکیل می شود که رئیس آن دبیرکل انجمن بوده و انتخاب اعضای دبیرخانه که به صورت مستقل از شورای مدیریت و هسته های اجرائی عمل می کند به عهده دبیر کل است
اب دبیرکل جدید توسط شورای مدیریت انجام خواهد پذیرفت
4-7-دبیر خانه  
برای انجام امور اداری و بایگانی تشکیل می شود که رئیس آن دبیرکل انجمن بوده و انتخاب اعضای دبیرخانه که به صورت مستقل از شورای مدیریت و هسته های اجرائی عمل می کند به عهده دبیر کل است
5-7-امور مالی
تصمیم گیریهای مالی انجمن به عهده شورای مدیریت بوده و اعتبار مالی این تصمیم گیریها به امضاء دبیر و مسئول مالی که با تائید بازرسی مالی تعیین می گردد می باشد . دبیر انجمن و مسئول مالی انجمن تعدادی را جهت پیگیری درزمینه کارهای اداری مالی انتخاب می کنند
6-7-بازرس مالی
بازرس مالی موظف است در پایان هر نیم سال تحصیلی گزارشها و ترازنامه های مالی را بررسی کرده و نتیجه را به شورای مدیریت و مراجع ذیصلاح ارائه دهد
7-7-شورای اجرایی
اجتماع مسئولین هسته ها شورای اجرائی را تشکیل می دهد
1-7-7-وظایف شورای اجرایی
1.شرکت درجلسه استیضاح دبیر کل
2.ایجاد هماهنگی بین هسته ها برای اجرای تصمیمات شورای مدیریت
3.ارائه پیشنهادات و انتقادات به شورای مدیریت
4.تنظیم و ارائه گزارش از عملکرد هسته ها به شورای مدیریت
2-7-7-هسته ها
نهادهای اجرائی انجمن هستند
تبصره : مسئولین هسته ها موظف به عضوگیری از بین اعضای انجمن برای هسته خود هستند
3-7-7-وظایف هسته ها
1.اجرای تصمیمات شورای مدیریت
2.اجرای مفاد آئین نامه داخلی
3.نقد تصمیمات شورای اجرائی و ارائه پیشنهادها
4.تنظیم آئین نامه داخلی
تبصره :آئین نامه داخلی هسته ها توسط خود هسته ها تنظیم می شود ولی باید به تصویب شورای مدیریت برسد هرگونه اعمال تغییرات در آئین نامه داخلی هسته ها با اکثریت آرا اعضای هسته مربوط و تائید شورای مدیریت انجام می پذیرد
4-7-7-عناوین هسته ها
1.مجله علمی
2.بولتن
3.روابط عمومی
4.کنفرانس،جشنواره ،مقالات علمی
5.کمک آموزشی،مسابقات علمی
6.پروژه های علمی
7.سمعی و بصری ،بانک اطلاعات
1-4-7-7-مجله علمی
گردآوری تالیف و تدوین مطالب و مقالات علمی و پژوهشی و خبری مربوط به رشته فیزیک و مسائل حاشیه ای آن جهت چاپ
2-4-7-7-بولتن
1.ستون آزاد (جهت ارائه نظرات و پیشنهادات دانشجویان و اساتید در زمینه های علمی و آموزشی)
2.اخبار و گزارشات علمی که ارزش روزانه و هفتگی دارند ولی قابل چاب در مجله نمی باشند
3.ستون ارتباط مستقیم جهت ارتباط انجمن با دانشجویان و استادان
4.مقالات علمی فیزیکی
5.ارائه گزارش ها و اطلاع رسانی های لازم
3-4-7-7-روابط عمومی
ایجاد هماهنگی و ارتباط با دانشجویان و مراجع ذیصلاح
4-4-7-7-کنفرانس ، جشنواره و مقالات علمی
1.برگزاری و همکاری در اجرای کنفرانس ها ، جشنواره ها ، همایش های علمی...
2.اطلاع رسانی و ایجاد هماهنگی های لازم برای شرکت دانشجویان در کنفرانس ها وکنگره های مربوط به دیگر دانشگاها.
3.ایجاد زمینه برای تهیه مقالات علمی و پژوهشی و نیز گردآوری مقالات جهت ارائه در کنفرانس ها و جشنواره ها و همایش ها و غیره...
4.برگزاری کارگاه های علمی
5-4-7-7-کمک آموزشی و مسابقات علمی
1.برگزاری کلاس های کمک آموزشی و مسابقات علمی
2. شناسایی و گردآوری مطالب علمی جهت ارائه به دانشجویان
3.همکاری در تالیف و ترجمه کتب و جزواتی که در ارتقا سطح علمی موثرند
6-4-7-7-پروژه های علمی
1.ایجاد انگیزه برای تحقیق وجذب و ایجاد امکانات لازم
2.دعوت از مسئولین صنایع و مراکز علمی جهت سخنرانی و ارائه مقاله
3. برگزاری بازدیدهای علمی و پژوهشی جهت استفاده دانشجویان
4. جذب پروژه های علمی پژوهشی
5.ارتباط با مراکز علمی جهت انجام پروژه های علمی خارج از دانشگاه
تبصره : انجمن می تواند از طریق حمایت مالی پروژه های مربوط (به شکل مشارکت )عایداتی داشته باشد
7-4-7-7-سمعی  بصری،بانک اطلاعات
1.دادن دید علمی پژوهشی به دانشجویان از طریق ارائه فیلم و لوح فشرده و غیره
2.دریافت و گرد آوری و طبقه بندی اطلاعات ،کتب ،جزوات ،لوح فشرده و فیلم
8-7-عضو رسمی
تمامی دانشجویان زبده و علاقه مند دوره کاردانی ،کارشناسی،کارشناسی ارشدو دکترای کلیه گرایشهای فیزیک می تواند با ثبت نام و پرداخت حق عضویت و التزام به اساسنامه و آئین نامه های داخلی عضو انجمن شده و از امکانات آن استفاده نمایند
 
1-8-7-وظایف اعضای رسمی
 
4.نقد فعالیتهای انجمن و ارائه پیشنهاد
5.تبلیغ اهداف انجمن و التزام به آنها
6.شرکت در عضوگیری های هسته ها و انتخابات
1.شرکت درجلسات مجمع عمومی
2. همکاری و تلاش درجهت اجرای اهداف انجمن
3.پرداخت حق عضویت سالانه
 

 


9-7-عضو افتخاری

اساتید،چهره های شناخته شده ی علمی و پژوهشی دانشجویان سابق و زبده دانشکده فیزیک دانشگاه تبریزکه همچنان مایل به همکاری با انجمن می باشند و نیز کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که به طریقی با انجمن همکاری و مساعدت می نمایند می توانند به عضویت افتخاری انجمن درآیند
شورای مدیریت موظف است  با ارسال خبرنامه  این اعضا را در جریان اخبار و رویدادهای ویژه انجمن قرار
  داده و حداقل دو هفته قبل از برگزاری جلسه عادی مجمع عمومی با ارسال دعوت نامه از آنها برای شرکت در جلسه دعوت به عمل آورد
تبصره:اعضای افتخاری میتوانند بدون داشتن حق رای در جلسات مجمع عمومی شرکت نمایند
10-7-مشاوران
مشتمل بر سه تن از اساتید با تجربه و صاحب نظر دانشکده که توسط شورای مدیریت برگزیده می شوند تا در مواقع نیاز به منظور ارائه مشاوره به شورای مدیریت و کمک به استمرار حرکت های بلند مدت انجمن بدون داشتن حق رای در جلسات انجمن حضور یابند
ماده 8-تغییر و متمم اساسنامه
تغیر و تهیه متمم مفاد اساسنامه به در خواست حداقل چهار نفر از اعضای  شورای مدیریت و یا یک سوم از اعضای انجمن در مجمع عمومی مورد بررسی قرار می گیرد
موارد لازم وپیشنهادی با رای دو سوم از کل اعضای انجمن و یا  تایید تمام اعضای شورای مدیریت به تصویب میرسد
تبصره:اعضای شورای مدیریت نیز به عنوان اعضای انجمن محسوب میشوند
ماده 9-انتخابات
انتخابات رکن اساسی انجمن بوده و تمامی اعضا با انتخابات به عنوان عضو رسمی شورای مدیریت انتخاب میشوند
1-9-شرایط کاندید شدن در انتخابات
مشتمل بر دو شرط عمومی و اختصاصی می باشد
1-1-9-شرایط عمومی
1. تمامی دانشجویان مشغول به تحصیل در ترم سوم و بعد از آن مجاز به کاندید شدن در انتخابات هستند
تبصره:دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری از ترم یک میتوانند کاندید شوند
2.عدم عضویت در شورای مرکزی دیگر تشکل های دانشجویی  اعم از صنفی،سیاسی،ورزشی و فرهنگی
تبصره:اعضای شورای مرکزی دیگر تشکلها در صورت استعفا یک ماه قبل از برگزاری انتخابات انجمن های علمی  و پذیرش آن میتوانند داوطلب عضویت در شورای مدیریت انجمن علمی شوند
3.عدم محکومیت منجر به توبیخ کتبی و درج در پرونده یا بالاتر
2-1-9-شرایط اختصاصی
داوطلبان باید حداقل دارای یکی از شرایط زیر باشند:
1.معدل نیمسال گذشته داوطلب کمتر از میانگین معدل گروه در همان نیمسال نباشد
2.داشتن حداقل یک مقاله علمی چاپ شده در نشریات دانشجویی،دانشگاهی و...
تبصره: تایید علمی بودن محتوای مقاله توسط مدیرگروه مربوطه انجام میگردد
3.اجرا یا همکاری در اجرای یک طرح پژوهشی به تایید کارفرما یا مجری طرح
4.تالیف یا همکاری در تالیف یا ترجمه کتاب
5.داوطلب از دانشجویان استعدادهای درخشان و یا برگزیدگان المپیادها باشد
2-9-هیات اجرایی برگزار کننده انتخابات
برگزاری انتخابات شورای اجرایی مستقیماً بر عهده اعضای شورای مدیریت می باشد به طوری که یک ماه قبل از پایان مدت قانونی فعالیت شورای مدیریت انجمن،این شورا با تشکیل هیات اجرایی انتخابات شامل یک نماینده از اعضای شورای مدیریت (با شرایط عدم داوطلبی) یک نماینده از نماینده شورای دبیران دانشکده و یک نماینده از طرف معاون دانشکده نسبت به برگزاری انتخابات دوره جدید اقدام و صورتجلسه را برای معاون دانشکده ارسال کنند
تبصره:در صورت داوطلب شدن تمامی اعضای شورای مدیریت یکی از دانشجویان آن رشته را به عنوان نماینده در هیات اجرایی انتخاب میکنند
1-2-9-وظایف هیات اجرایی برگزار کننده انتخابات
1.ثبت نام از کاندیداهای انتتخابات
2.فراهم آوردن جلسه معرفی و مقدمات تبلیغات جهت انتخابات
3.تعیین ضابطین انتخابات جهت همکاری در روز انتخابات و شمارش آراء
4.نظارت بر برگزاری انتخابات و تایید صحت و سلامت آن
5.اعلام نتایج انتخابات و تکمیل فرم شورای فرهنگی دانشگاه
3-9-شرایط برگزاری انتخابات
پس از تعیین روز انتخابات در هیات اجرایی انتخابات  لازم است مراحل مختلف انتخابات توسط آگهی های لازم به اطلاع عموم دانشجویان ،ریاست دانشکده فیزیک و مدیریت فرهنگی دانشگاه  رسانیده شود.
این مراحل شامل سه الی پنج روز ثبت نام از کاندیداها ،یک روز برگزاری انتخابات ،یک روز اعلام نتایج انتخابات و یک روز جهت دریافت شکایات واعتراض ها و نهایتاً بررسی و تایید نهایی میشود

4-9-تبلیغات انتخاباتی
زمان لازم جهت معرفی سوابق و صلاحیت های کاندیداها چهار الی شش روز میباشد
تبلیغات انتخاباتی بر دو نوع می باشد:
1.جلسه معرفی و پرسش و پاسخ که توسط هیات اجرایی انتخابات برگزار خواهد شد
2.تراکت های دستی که شامل معرفی کاندیدا یا گروه های کاندیداتوری و برنامه های ایشان می شود
تبصره:هرگونه فعالیت های تبلیغاتی دیگر اعم از تبلیغات دیواری ،توهین به سایر کاندیدا،کارشکنی برای تبلیغات سایر کاندیدا  و مواردی نظیر آن ،تخلف انتخاباتی محسوب شده و مشمول ماده 10 میگردد
ماده 10-تخلفات انتخاباتی و تأیید نهایی نتایج
تایید صحت انتخابات بر عهده هیات اجرایی انتخابات خواهد بود. در صورت ایراد تخلفات توسط یکی از کاندیداها در محدوده زمانی انتخابات هیات اجرایی صلاحیت تعدین یکی از سه مورد زیر را دارد:
1.تذکر شفاهی
2.تذکر کتبی و ثبت در صورت جلسه نهایی انتخابات
3.حذف از انتخابات
تخلفات مذکور در تبصره بند(9-4) و هر نوع عملکردی که خصوصاً در روز انتخابات به صورت مشهود و عینی کارشکنی ،تخلف یا تقلب در امر انتخابات محسوب گردد بنا به نظر و صلاح دید اعضای هیات اجرایی انتخابات مشمول ماده 10 میگردد
تبصره:حداقل تعداد شرکت کننده ی مجاز در انتخابات یک سوم کل دانشجویان دانشکده فیزیک مطابق اعلام آموزش دانشکده می باشد و حداقل رای قابل قبول برای آخرین کاندیدای پذیرفته شده یک چهارم کل آرای مأخوذه می باشد
ماده 11-
این اساسنامه در 11 ماده،17 تبصره و 39 بند تنظیم و به تایید نهایی رسید

والسلام

 

آخرین ویرایش۱۷ اسفند ۱۳۸۹