اعضای گروه

تعداد بازدید:۳۷۲۲

http://riapa.tabrizu.ac.ir/images/riapa/fa/page/editor/2017/1483272333-asgari.jpg

http://riapa.tabrizu.ac.ir/images/riapa/fa/page/editor/2017/1485695688-cv3.png

اصغر عسگری

  استاد

  تخصص : نانو ساختارهای نیم رساناها ، ادوات اپتوالکترونیکی


  تلفن: 04133393005

  ایمیل: Asgarihttp://riapa.tabrizu.ac.ir/images/riapa/fa/page/editor/2017/1483339630-at.jpgtabrizu.ac.ir

 http://riapa.tabrizu.ac.ir/images/riapa/fa/page/editor/2017/1483336819-04.jpg

http://riapa.tabrizu.ac.ir/images/riapa/fa/page/editor/2017/1483437401-asgharizad.jpg

http://riapa.tabrizu.ac.ir/images/riapa/fa/page/editor/2017/1485695688-cv3.png

سعید اصغریزاده

  استادیار

  تخصص : فیزیک حالت جامد ، تابش ولایه های نازک


  تلفن: 04133392995

  ایمیل: asgharizadehhttp://riapa.tabrizu.ac.ir/images/riapa/fa/page/editor/2017/1483339522-at.jpgtabrizu.ac.ir

http://riapa.tabrizu.ac.ir/images/riapa/fa/page/editor/2017/1483336888-03.png

http://riapa.tabrizu.ac.ir/images/riapa/fa/page/editor/2017/1483273148-rezai.jpg

http://riapa.tabrizu.ac.ir/images/riapa/fa/page/editor/2017/1485695688-cv3.png

بهروز رضایی

  استادیار

  تخصص :بلورهای فوتونی و نیم رساناها


  تلفن: 04133393027

  ایمیل: b_rezaeihttp://riapa.tabrizu.ac.ir/images/riapa/fa/page/editor/2017/1483339522-at.jpgtabrizu.ac.ir

http://riapa.tabrizu.ac.ir/images/riapa/fa/page/editor/2017/1483336888-03.png

http://riapa.tabrizu.ac.ir/images/riapa/fa/page/editor/2017/1483276098-shojaei.jpg

http://riapa.tabrizu.ac.ir/images/riapa/fa/page/editor/2017/1485695688-cv3.png

سعید شجاعی

  دانشیار

  تخصص :نانو ساختارهای نیم رساناهای نوین


  تلفن: 04133392995

  ایمیل: S_shojaeihttp://riapa.tabrizu.ac.ir/images/riapa/fa/page/editor/2017/1483339522-at.jpgtabrizu.ac.ir

http://riapa.tabrizu.ac.ir/images/riapa/fa/page/editor/2017/1483336850-02.jpg

 

سهراب احمدی

  دانشیار

  تخصص :فوتونیک


  تلفن: 04133393015

  ایمیل: s_ahmaditabrizu.ac.ir

 

حبیب خوش سیما

  دانشیار

  تخصص :فوتونیک


  تلفن: 04133393004

  ایمیل: khoshsimatabrizu.ac.ir

محمدصادق ذاکرحمیدی

  دانشیار

  تخصص :موادهوشمند


  تلفن: 04133393004

  ایمیل: zakerhamiditabrizu.ac.ir

رضا خردمند

  دانشیار

  تخصص : سالیتونهای نوری ، سویچهای کاملا نوری


  تلفن: 04133393007

  ایمیل: r_kheradmandtabrizu.ac.ir

مصطفی صحرایی

  استاد

  تخصص : اپتیک گوانتومی


  تلفن: 04133393006

  ایمیل: sahraitabrizu.ac.ir

زهرا عارفی نیا

  استادیار

  تخصص :شبیه سازی ادوات اپتوالکترونیکی و مخابرات فیبر نوری


  تلفن: 04133393029

  ایمیل: arefinia@gmail.com

میر حجت کرمانی

  استادیار

  تخصص : اخترفیزیک


  تلفن: 04133393002

  ایمیل:kermanitabrizu.ac.ir

آخرین ویرایش۳۰ تیر ۱۳۹۹