اعضای گروه

تعداد بازدید:۲۱۰۰۴
اعضای گروه فیزیک ماده چگال

 

 

 

 

barvestani@tabrizu.ac.ir  

 Home page

Tel: 33393311

جمال بروستانی

فیزیک حالت جامد
استاد
 
   parhizkar@tabrizu.ac.ir

 Home pageTel: 33393318  

 

 
مجتبی پرهیزکار
فیزیک جامدات
دانشیار
 
 

 asoltani@tabrizu.ac.ir

 Home page

Tel : 33393304

 
علی سلطانی والا
فیزیک حالت جامد
استاد
 
 

naghshara@tabrizu.ac.ir

Home page

Tel : 33393301 

حمید نقش آرا
فیزیک حالت جامد
استادیار
 
  b-abdollahi@tabrizu.ac.ir  Home page

Tel : 33393355

 
بابک عبداللهی
فیزیک حالت جامد
استادیار
 
   b.aslibeiki@tabrizu.ac.ir  

Home page

Google Scholar

Tel : 33393334

باقر اصلی بیکی
فیزیک حالت جامد
دانشیار
 
    mohamadiaref@tabrizu.ac.ir Home page

Tel : 33393358

 
ساجده محمدی عارف
فیزیک حالت جامد
استادیار
 

 

 

 

آخرین ویرایش۰۳ دی ۱۳۹۹