کارکنان دانشکده

تعداد بازدید:۲۲۰۲

نام و نام خانوادگی   رضا هاشم زاده

تحصیلات: دکتری

سمت: کارشناس آزمایشگاه

شماره تلفن:

 

نام و نام خانوادگی محمد بهرامی

تحصیلات: کارشناس ارشد

سمت:  کارشناس آزمایشگاه

شماره تلفن:

 

نام و نام خانوادگی منیژه داور

تحصیلات:   کارشناس ارشد

سمت: مسئول کتابخانه

شماره تلفن:

 

نام و نام خانوادگی  مهدی اسعدی

تحصیلات:  کارشناسی

سمت: مسئول IT و کارشناس آزمایشگاه

شماره تلفن:

 

نام و نام خانوادگی رضا اصغری

تحصیلات:  دکتری

سمت:  کارشناس آزمایشگاه

شماره تلفن:

 

نام و نام خانوادگی مصطفی ابراهیمی محتشم

تحصیلات:  کارشناس ارشد

سمت:  کارشناس آزمایشگاه

شماره تلفن:

 

نام و نام خانوادگی علیرضا جباری

تحصیلات:  کارشناس ارشد

سمت:  کارشناس آزمایشگاه

شماره تلفن:

 

نام و نام خانوادگی زهرا جهانگیری

تحصیلات:  دکتری

سمت:  کارشناس آزمایشگاه

شماره تلفن:

 

نام و نام خانوادگی رضا حضرتی

تحصیلات:  کارشناس ارشد

سمت:   کارشناس آزمایشگاه

شماره تلفن

نام و نام خانوادگی ناصر سعید آبادی

تحصیلات:   کارشناس ارشد

سمت: مدیر امور اداری

شماره تلفن:

 

نام و نام خانوادگی داوود الیاسی

تحصیلات:  کارشناسی

سمت: مسئول دفتر

شماره تلفن

نام و نام خانوادگی فرزاد مجدی

تحصیلات: کارشناسی 

سمت:  کارشناس آموزش

شماره تلفن

نام و نام خانوادگی مریم رضایی

تحصیلات: کارشناسی 

سمت:  کارشناس پژوهش

 شماره تلفن

نام و نام خانوادگی سمیه حسینعلیزاده

تحصیلات: کارشناسی 

سمت:  کارشناس آموزش

شماره تلفن

نام و نام خانوادگی فریبا صراف

تحصیلات: کارشناسی 

سمت:  کارشناس آموزش

 شماره تلفن

نام و نام خانوادگی خدیجه محمودی

تحصیلات: کارشناسی 

سمت:  کارشناس بایگانی

شماره تلفن

 

آخرین ویرایش۲۸ آبان ۱۳۹۸