دانشکده فیزیک دانشگاه تبریز، با عنایت به ظرفیت وپتانسیل بی بدیل موجود در دانشگاه تبریز از نظر اعضا هیات علمی متخصص در تمام رشته  گرایش های فیزیک  و همچنین خلائ موجود در سطح کشور از نظر مجلات علمی معتبر به زبان انگلیسی در رشته فیزیک، اقدام به تاسیس مجله علمی با عنوان  "پژوهش های علمی در فیزیک نظری   و کاربردی"

"Scientific Research on Theoretical and Applied Physics"

 کرده است.

 

فراخوان و شیوه نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان دانشگاه تبریز در مقطع دکتری تخصصی سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲        (new)

اﻃﻼﻋﯿﻪ اﻧﺘﺨﺎب اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ  ﺑﺮای داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ  رﺷﺘﻪﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾﮏ ﻣﺎده ﭼﮕﺎل و ﻧﺎﻧﻮﻓﯿﺰﯾﮏ 
 

برنامه هفتگی مقطع کارشناسی  نیمسال دوم سال تحصیلی 1401-1400

برنامه هفتگی مقطع کارشناسی  ارشد  نیمسال دوم سال تحصیلی 1401-1400 

برنامه هفتگی مقطع دکتری  نیمسال دوم سال تحصیلی 1401-1400 

فرم درخواست استاد راهنما از منوی فرمها و آیین نامه ها

 

 

تازه های کتاب