********

مصاحبه دکتری سال 1402 دانشکده فیزیک :

روز دوشنبه 8 خرداد ماه

جا ماندگان:  روز چهارشنبه 10 خرداد ماه 

*اطلاعیه های مربوط به آزمون دکتری 1402 *

__________________________________________________________

(new)برنامه هفتگی 14012کارشناسی

برنامه هفتگی ارشد دکتری 14012

برنامه امتحانات 14012

کد دروس پایاننامه و رساله

برنامه آز. شیمی عمومی 1 – سرویسی، دانشکده شیمی

______________________________

 


دانشکده فیزیک دانشگاه تبریز، با عنایت به ظرفیت وپتانسیل بی بدیل موجود در دانشگاه تبریز از نظر اعضا هیات علمی متخصص در تمام رشته  گرایش های فیزیک  و همچنین خلائ موجود در سطح کشور از نظر مجلات علمی معتبر به زبان انگلیسی در رشته فیزیک، اقدام به تاسیس مجله علمی با عنوان  "پژوهش های علمی در فیزیک نظری   و کاربردی"

"Scientific Research on Theoretical and Applied Physics"

 کرده است.

 


فراخوان و شیوه نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان دانشگاه تبریز در مقطع دکتری تخصصی سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲        (new)

اﻃﻼﻋﯿﻪ اﻧﺘﺨﺎب اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ  ﺑﺮای داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ  رﺷﺘﻪﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾﮏ ﻣﺎده ﭼﮕﺎل و ﻧﺎﻧﻮﻓﯿﺰﯾﮏ 
فرم درخواست استاد راهنما از منوی فرمها و آیین نامه ها

 


 

 

تازه های کتاب