اساتید بازنشسته

تعداد بازدید:۱۰۵۹۳
 دکتر ستار انوریان
                     
گروه فیزیک هسته ای
     دکترحبیب تجلی

 گروه فیزیک اتمی و مولکولی
    دکتر حسن بیدادی

گروه فیزیک حالت جامد
  دکتر صمد سبحانیان


گروه فیزیک اتمی و مولکولی
    دکتر علی عجب شیرزاده

گروه فیزیک نظری و اختر فیزیک
     دکتر محمود مصلحی فرد               

گروه فیزیک اتمی و مولکولی
 دکتر سعید دیلمقانی

گروه فیزیک حالت جامد
     دکتر بهروز صالحپور
 
گروه فیزیک هسته ای
    دکتر یوسف رضوان

گروه فیزیک اتمی و مولکولی
 
 دکتر سیروس فضلیان


گروه فیزیک هسته ای
 
     دکتر حسن عقل آرا


گروه فیزیک حالت جامد
     دکتر نوشین برادران سید

گروه فیزیک حالت جامد
 دکتر پرویز حوایی

گروه فیزیک اتمی و مولکولی
     دکتر فریدون رابط
                      
گروه فیزیک اتمی و مولکولی
     مهندس حسن بونیک
                        
گروه فیزیک حالت جامد
 دکتر منوچهر کلافی

گروه فیزیک حالت جامد
     دکتر رضا صفری

گروه فیزیک هسته ای
     دکتر سید کمال سید یعقوبی

گروه فیزیک نظری و اختر فیزیک
 مهندس محمد علی الفت

گروه فیزیک اتمی و مولکولی و پلاسما
     دکترمصطفی شیرین پور

گروه فیزیک حالت جامد
       
               
               
آخرین ویرایش۱۲ آذر ۱۳۹۶