دفترچه تلفن دانشکده فیزیک

تعداد بازدید:۱۰۸۴۵
برای تماس از بیرون دانشگاه پیش شماره 3339 را به اول شماره های داخلی اضافه نمایید

3356030

3331

رئیس دانشکده

3356030

3331

مسئول دبیرخانه و دفتر

3356028

3308

معاون آموزشی

3369736

3320

معاون تحصیلات تکمیلی

 

3341

مدیر آموزش

 

3320

معاونت پژوهشی

 

3304

متصدی امور آموزشی و پژوهشی

 

3306

تایپیست

 

3306

بایگان

 

3344

مسئول کتابخانه - خانم داور

 

3344

کتابخانه

 

3329

مسئول حسابداری

 

3326

مسئول IT

 

3326

سایت دانشجویان

 

3325

مسئول آموزش تحصیلات تکمیلی

 

3325

آموزش کارشناسی

 

3335

آموزش کارشناسی

 

3325

مسئول امور دانشجویان

 

3330

انباردار

 

3334

خدمات

 

3349

اتاق دکتری 1

 

3349

اتاق دکتری 2

 

3340

انتظامات

 

3328

مدیر گروه حالت جامد

 

3336

مدیر گروه هسته ای

 

3346

مدیرگروه نظری و اخترفیزیک

 

3345

مدیر گروه اتمی و ملوکولی

 

3337

A آزمایشگاه الکتریسیته

 

3337

B آزمایشگاه الکتریسیته

 

3351

X آزمایشگاه اشعه - مهندس بهرامی

 

3342

Aآزمایشگاه مکانیک 

 

3342

B  آزمایشگاه مکانیک

 

3337

آزمایشگاه اپتیک

 

3342

A آزمایشگاه حرارت

 

3034

آزمایشگاه پلاسما فوکوس

 

3326

آزمایشگاه فیزیک جدید

 

3348

آزمایشگاه پیشرفته پلاسما

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آخرین ویرایش۲۰ دی ۱۳۹۹