اعضای گروه

تعداد بازدید:۲۱۷۴۷

اعضای گروه فیزیک اتمی مولکولی 

 

 

 

 

a.namdar@tabrizu.ac.ir

Home page

Tel: 33393327

 

عبدالرحمن نامدار

فیزیک لیزر

استاد

 
 

sjpest@tabrizu.ac.ir

Home page

Tel: 33393305

 

سید جلال پسته ای

فیزیک پلاسما

دانشیار

 
 

s-roshan@tabrizu.ac.ir

Home page

Academia

Researchgate

Google Scholar

Tel: 33393312

 

صمد روشن انتظار

فیزیک لیزر

دانشیار

 
 

shahresaee@tabrizu.ac.ir

Home page

Tel: 33393331

 

لعیا شاه رسائی

فیزیک پلاسما

استادیار

 
 

e_safari@tabrizu.ac.ir

Home page

Tel: 33393309

 

ابراهیم صفری

فیزیک لیزر

دانشیار

 
 

mohammadidorbash@yahoo.com

Home page

Tel: 33393323

 

محمدعلی محمدی

ساخت و تولید پلاسما

دانشیار

 

 

 hosseinpour@tabrizu.ac.ir

  Home page

  Tel: 33393356

 

محبوب حسین پور
فیزیک پلاسما تئوری شبیه سازی

دانشیار

         

 

 

آخرین ویرایش۲۹ مهر ۱۳۹۷