فعالیتهای آموزشی

تعداد بازدید:۵۱۶۶
فعالیت های اموزشی گروه فیزیک اتمی مولکولی:

دروس گرایشی گروه اتمی مولکولی در مقطع کارشناسی :
- اپتیک کاربردی
- اسپکتروسکپی
- روشهای تجربی در فیزیک
- تکنیک خلاء
- فیزیک پلاسمای کاربردی
- فیزیک تخلیه های الکتریکی
- فیزیک ملکولی
- کاربردهای لیزر
- آزمایشگاه لیزر
- فیزیک پلاسما
-فیزیک لیزر

گرایش های این گروه عبارتند از :
کارشناسی ارشد : گرایش های لیزر ، فوتونیک ، پلاسما، ابرشاره گی و آمار کوانتومی
دکتری Ph.D : گرایش های لیزر ، فوتونیک ، پلاسما

دانشجویان دکتری گروه فیزیک اتمی و مولکولی مشغول به تحصیل

ردیف

نام_و_نام_خانوادگی

رشته

1

بهشتی پور - صالحه

فیزیک اتمی و مولکولی - اپتیک - لیزر

2

رشیدی - ارزو

فیزیک اتمی و مولکولی - اپتیک - لیزر

3

سالکی - زیبا

فیزیک اتمی و مولکولی - اپتیک - لیزر

4

فیض الهی عنصرودی - رعنا

فیزیک اتمی و مولکولی - اپتیک - لیزر

5

توکلی مقدم  - بابک

فیزیک اتمی و مولکولی - اپتیک - لیزر

6

خالندی - غفور

فیزیک اتمی و مولکولی - اپتیک - لیزر

7

شیری - رامین

فیزیک اتمی و مولکولی - اپتیک - لیزر

8

مرادی مهر - شیوا

فیزیک اتمی و مولکولی - اپتیک - لیزر

9

اکبری - زهرا

فیزیک اتمی و مولکولی - پلاسما

10

حسنپور - داود

فیزیک اتمی و مولکولی - پلاسما

11

سیار - محمدرضا

فیزیک اتمی و مولکولی - پلاسما

12

کوشکی سعید

فیزیک اتمی و مولکولی - پلاسما

13

منوچهریزاده - مریم

فیزیک اتمی و مولکولی - پلاسما

14

محمدی ججین - محسن

فیزیک اتمی و مولکولی - پلاسما

 
آخرین ویرایش۲۲ دی ۱۳۹۳