آزمایشگاه های پایه

تعداد بازدید:۶۴۱۲

آزمایشگاه   فیزیک - مکانیک    دانلود دفترچه دستور کار

آزمایشگاه ترمودینامیک و حرارت  دانلود دفترچه دستور کار

آزمایشگاه الکتریسیته      دانلود دفترچه دستور کار

الگوی گزارش کار آزماشگاههای فیزیک

آخرین ویرایش۱۶ مهر ۱۳۹۹