فعالیتهای آموزشی

تعداد بازدید:۵۹۳۵
فعالیت های اموزشی گروه فیزیک نظری و اختر فیزیک:

دانشجویان مقطع کارشناسی:
دانشجویان کارشناسی موظف به گذراندن حداقل 135 واحد هستند که از این تعداد 21 واحد عمومی 32 واحد پایه 44 واحد تخصصی الزامی 22 واحد تخصصی انتخابی  16 واحد دروس گرایشی و اختیاری می باشند.
دروس گرایشی عبارتند از:
1- نظریه گروهها
2- ریاضی فیزیک3
3- کیهانشناسی
4- فیزیک خورشید
5- فیزیک منظومه شمسی
6- فیزیک ستارگان
7- نجوم کروی
8- اسپکتروسکپی نجومی
9- فیزیک جو و هواشناسی
10- آزمایشگاه نجوم 1
11- آزمایشگاه نجوم 2
12- فیزیک غیرخطی سیستمهای دینامیکی
13- فیزیک غیرخطی – امواج سالیتون
14- گذر فازهای مقدماتی
15- پروژه نظری و اخترفیزیک

دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد:
در حال حاضر در حدود 60 نفر در مقطع کارشناسی ارشد فیزیک نظری و اخترفیزیک مشغول به تحصیل هستند. دانشجویان این گروه پس از گذراندن دروس اصلی، موظف به انتخاب 9 واحد از دروس گرایشی و 6 واحد پایاننامه می باشند.
دروس گرایشی فیزیک نظری :
1- مکانیک کوانتوم پیشرفته 3 4- مقدمات ذرات بنیادی    7- فیزیک فلسفه (1) و (2)
2- جبرلی     5- فیزیک ذرات بنیادی پیشرفته (1)
3- موضوعات ویژه    6- نظریه میدانهای کوانتومی (1) و (2)
دروس گرایش اخترفیزیک:
1- ساختار و تحول ستارگان  6-  گرانش (1) و (2)     
2- فیزیک خورشید   7- پاسارها
3- موضوعات ویژه    8- وسایل نجومی رصد
4- فیزیک خورشید (2)  9- فیزیک نجومی (1) و (2)
5- کیهانشناسی    10- ساختمان و تحول کهکشانها

دانشجویان مقطع دکتری:
از سال 1374، گروه فیزیک نظری و اخترفیزیک فعالیت خود را در مقطع دکتری با پذیرش دو نفر آغاز کرده است. تعداد کل دانشجویان دکتری، در حال حاضر 9 نفر می باشند. این دانشجویان در گرایشهای مختلف از جمله محاسبات کوانتمی، ریاضی فیزیک، گرانش، اخترفیزیک و فیزیک خورشید مشغول تحصیل هستند. دانشجویان دکتری پس از گذراندن 12 الی 15 واحد درسی و موفقیت در امتحان جامع مجاز به ارائه پیشنهاد پروژه می شوند که پس از تایید هیات داوران تحقیقات خود را آغاز می کنند. این دانشجویان موظف اند علاوه چاپ مقاله در مجلات ISI پایاننامه دکتری هم تدوین نموده و از دست آوردهای علمی خود در جلسه ای با حضور داوران دفاع نمایند. پایاننامه دکتری 20 واحد درسی محسوب می شود.
اسامی دانشجویان دکتری مشغول به تحصیل عبارتند از:

ردیف

نام ونام  خانوادگی

رشته

1

صبری - سمیه

فیزیک نجومی - اخترفیزیک

2

صمدی قدیم - انیا

فیزیک نجومی - اخترفیزیک

3

گودرزی - حدیث

فیزیک نجومی - اخترفیزیک

4

افشاری - داود

فیزیک نجومی - اخترفیزیک

5

نظری پویا - نوراله

فیزیک نجومی - اخترفیزیک

6

کرمی مهر - محمد رضا

فیزیک نجومی - اخترفیزیک

7

امیری - مریم

فیزیک نظری  - گرانش

8

سیاح فرد - مرضیه

فیزیک نظری - ریاضی فیزیک

9

لاحقی - سمانه

فیزیک نظری - ریاضی فیزیک

10

افرا - مریم

فیزیک نظری - ریاضی فیزیک

11

رفاهی نزهت - محمد

فیزیک نظری - ریاضی فیزیک

12

نصیری - مهروز

فیزیک نظری - ریاضی فیزیک

13

نورالدینی حلوایی - مجتبی

فیزیک نظری - ریاضی فیزیک

14

سیدین اردبیلی - سیده بهاره

فیزیک نظری - ریاضی فیزیک

15

موسوی قرالری - سیده الهام

فیزیک نظری - ریاضی فیزیک

16

اخگر - درخشان

فیزیک نظری - محاسبات و اطلاعات کوانتومی

17

اقبالی فام - فقیهه

فیزیک نظری - محاسبات و اطلاعات کوانتومی

18

نامی نوتاش - سوسن

فیزیک نظری - محاسبات و اطلاعات کوانتومی

19

یحیوی - مرضیه

فیزیک نظری - محاسبات و اطلاعات کوانتومی

20

عمیدی سهلان - داود

فیزیک نظری - محاسبات و اطلاعات کوانتومی

21

محمدزاده کرکرق -  امیر

فیزیک نظری - محاسبات و اطلاعات کوانتومی

22

هاشمی شهرکی - امین

فیزیک نظری - محاسبات و اطلاعات کوانتومی

23

مهرافزا - حسن

فیزیک - فیزیک نظری

24

حیدری - حسین

فیزیک - فیزیک نظری

آخرین ویرایش۱۲ آذر ۱۳۹۳