طرحهای پژوهشی

تعداد بازدید:۲۶۵۴
طرحهای پژوهشی گروه فیزیک هسته ای:

• اثر میدان الکتریکی روی سخت کاری فولاد (1) ((خاتمه یافته))

• ثر میدان الکتریکی روی سخت کاری فولاد (2) ((دردست اجرا))

• مدلسازی (مونت کارلو) آشکارساز NaI ((خاتمه یافته))

زمینه فعالیتهای پژوهشی گروه:

• آشکارسازی وطیف سنجی تشعشعات با شمارش زمینه پایین (ULB)

• بررسی اثر تشعشعات هسته ای روی خواص مواد (Irradiation Effects)

• مطالعات و محاسبات نظری در رابطه با مدلهای هسته ای و اندرکنش ذرات پر انرژی

• شبیه سازی در مورد طراحی راکتورهای هسته ای و سیستم های آشکارسازی

• آنالیز مواد و رطوبت سنجی به روشهای نوترونی

آخرین ویرایش۰۱ آذر ۱۳۹۳